WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:10:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
  A - 
XI
  B - 
X
  C - 
XIII
  D - 
XII
2-
Điền số thích hợp vào .........
160 = 16 x ........
  A - 
1
  B - 
10
  C - 
100
  D - 
1000
3-
Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách tính thuận tiện nhất:
8 x 5 x 9 = ...........
  A - 
(8 x 5) x 9 = 40 x 9 = 360
  B - 
8 x (5 x 9) = 8 x 45 = 360
  C - 
5 x (8 x 9) = 5 x 72 = 360
  D - 
Tất cả cách tính trê đều sai
4-
Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm?
  A - 
400 sản phẩm
  B - 
380 sản phẩm
  C - 
390 sản phẩm
  D - 
401 sản phẩm
5-
119dm2 đọc là:
  A - 
Một trăm mười chín đề - xi - mét vuông.
  B - 
Một trăm mười tám đề - xi - mét vuông.
  C - 
Một trăm mười bảy đề - xi - mét vuông.
  D - 
Một trăm mười sáu đề - xi - mét vuông.
6-
Thực hiện phép tính:
5327 x (80 + 6) = ?
  A - 
458123
  B - 
458132
  C - 
458122
  D - 
468122
7-
Tìm x biết x : 11 = 35
  A - 
385
  B - 
395
  C - 
375
  D - 
386
8-
Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215m.
  A - 
46325m2
  B - 
46235m2
  C - 
46225m2
  D - 
47225m2
9-
Thực hiện phép tính:
(50 - 15) : 5 = ?
  A - 
7
  B - 
8
  C - 
9
  D - 
6
10-
Với 3 chữ số 6; 8; 5. Hãy viết các số chẵn có 3 chữ số, mỗi số phải có cả 3 chữ số đã cho.
  A - 
658; 876; 568; 586
  B - 
658; 856; 548; 586
  C - 
658; 856; 568; 586
  D - 
638; 856; 568; 586
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters