Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

After School - Test 01
Choose the correct answer. Odd one out.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:43:42 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-

  A - 
usually
  B - 
early
  C - 
sometimes
  D - 
often
2-

  A - 
enjoy
  B - 
like
  C - 
love
  D - 
invite
3-

  A - 
swimming
  B - 
soccer
  C - 
volleyball
  D - 
guitar
4-

  A - 
hear
  B - 
look
  C - 
watch
  D - 
see
5-

  A - 
work
  B - 
relax
  C - 
sport
  D - 
play
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 182
After School - Test 06
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 177
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 175
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
Places - Test 01
English 7 - Test 69
After School - Test 02
Work And Play - Test 05
English 7 - Test 166
English 7 - Test 104
English 7 - Test 144
Places - Test 02
English 7 - Test 73
English 7 - Test 60
English 7 - Test 182
Work And Play - Test 02
English 7 - Test 37
English 7 - Test 103
At School - Test 09
The World Of Work - Test 10
English 7 - Test 150
Back To School - Test 01
English 7 - Test 23
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters