WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:07:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho một bảng tính như sau. Giả sử ngày mua là ngày có dạng DD/MM/YY, trả lời cho các câu sau:


Lệnh LOWER(A4) cho ta:
  A - 
"MB03"
  B - 
"Mb03"
  C - 
"mb03"
  D - 
Báo lỗi #VALUE
2-
Lệnh AND(F3C2) cho ta:
  A - 
2
  B - 
TRUE
  C - 
1
  D - 
FALSE
3-
Lệnh SUMIF(D2:D5,">=5000",C2:C5) cho ta:
  A - 
200
  B - 
21800
  C - 
370
  D - 
0
4-
IF(RIGHT(A2,2)=01,"ĐÚNG","SAI") cho ta:
  A - 
"SAI"
  B - 
"FALSE"
  C - 
"ĐÚNG"
  D - 
"TRUE"
5-
Lệnh COUNTIF(C2:D5,"<80") cho ta:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
60
6-
Lệnh VLOOKUP(60,C2:F5,2,0) có giá trị là:
  A - 
60
  B - 
30/01/05
  C - 
3500
  D - 
210000
7-
Lệnh IF(MID(A5,2,2)="H0",1,0) cho ta:
  A - 
TRUE
  B - 
0
  C - 
1
  D - 
Cả a, b, c cùng sai
8-
Lệnh MOD(D2,C3) cho ta:
  A - 
75
  B - 
0
  C - 
80
  D - 
Cả a, b, c cùng sai
9-
Lệnh RIGHT(LEFT(A5,3),1) cho ta:
  A - 
"0"
  B - 
0
  C - 
"H"
  D - 
"H0"
10-
Lệnh AVERAGE(C2,D5) cho ta:
  A - 
3620
  B - 
1810
  C - 
172097.5
  D - 
Một giá trị khác
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 28
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 14
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 29
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 36
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 20
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 39
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 42
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 06
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters