WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 60
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:14:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
__________ nice weather!
  A - 
What a
  B - 
What
  C - 
What is
  D - 
What it is
2-
Last week, the Robinsons ___________ to a new apartment.
  A - 
move
  B - 
moves
  C - 
moved
  D - 
are moving
3-
It's not difficult _________ a new dress.
  A - 
make
  B - 
making
  C - 
to make
  D - 
to making
4-
Hoa watched her neightbor __________ her dress.
  A - 
make
  B - 
to nake
  C - 
making
  D - 
made
5-
Last year, my aunt __________ me a new dress.
  A - 
buys
  B - 
is buying
  C - 
buyed
  D - 
bought
6-
What do you think _________ Nha Trang?
  A - 
to
  B - 
for
  C - 
of
  D - 
at
7-
He wants to learn _________ to use the computer.
  A - 
what
  B - 
how
  C - 
why
  D - 
who
8-
The shoe store is ___________ Tran Phu Street.
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
from
  D - 
of
9-
He wants to learn _________ tennis now.
  A - 
plays
  B - 
to play
  C - 
playing
  D - 
of playing
10-
I _________ this car last month.
  A - 
buy
  B - 
am buying
  C - 
buyed
  D - 
bought
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 182
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 177
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
After School - Test 06
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
Đề Xuất
English 7 - Test 135
The World Of Work - Test 10
English 7 - Test 183
English 7 - Test 37
English 7 - Test 95
English 7 - Test 19
After School - Test 11
English 7 - Test 113
English 7 - Test 70
English 7 - Test 147
English 7 - Test 152
English 7 - Test 169
Personal Information - Test 09
At Home - Test 12
At Home And Away - Test 08
English 7 - Test 30
English 7 - Test 157
English 7 - Test 138
After School - Test 01
English 7 - Test 174
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters