WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:48:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Custom Control được dẫn xuất từ lớp:
  A - 
System.Web.UI.Webcontrol
  B - 
System.Web.UI.Customcontrol
  C - 
System.Web.UI.Customcontrols. Webcontrol
  D - 
Cả a, b, c đều sai
2-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
IsPostBack là phương thức của lớp System.UI.Web.Page
  B - 
IsPostBack là phương thức của lớp System.Web.UI.Page
  C - 
IsPostBack là thuộc tính của lớp System.Web.UI.Page
  D - 
IsPostBack là thuộc tính của lớp System.UI.Web.Page
3-
Số lượng form có thể có trong 1 trang aspx:
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
Không giới hạn
4-
Đối tượng chuẩn của ASP:
  A - 
Server
  B - 
Response
  C - 
Session
  D - 
Tất cả các câu trên
5-
Trong ASP, Abandon là phương thức của đối tượng:
  A - 
Server
  B - 
Session
  C - 
Request
  D - 
Response
6-
Trong ASP, MapPath là phương thức của đối tượng:
  A - 
Session
  B - 
Request
  C - 
Server
  D - 
Response
7-
Cách ghi chú nào sau đây là đúng (ASP dùng javascript)?
  A - 
<!-- Comment a line in ASP -->
  B - 
<Comment a line in ASP>
  C - 
//Comment a line in ASP
  D - 
<% Comment a line in ASP %>
8-
Khi triển khai 1 ứng dụng web dùng asp, bạn phải kiểm tra điều đầu tiên là:
  A - 
Tất cả các trang phải có phần mở rộng là asp
  B - 
Kiểm tra web server có cài đặt Macromedia Dreamweaver
  C - 
Kiểm tra web server có hỗ trợ asp
  D - 
Đảm bảo tất cả các đoạn code của asp phải đặt trong cặp thẻ <% và %>
9-
ASP code is…
  A - 
a client-side executable code
  B - 
a server-side executable code
  C - 
a world-wide-web executable code
  D - 
Tất cả các câu trên đúng
10-
CSS là viết tắt của:
  A - 
Creative Style Sheets
  B - 
Computer Style Sheets
  C - 
Cascading Style Sheets
  D - 
Cascade Style Sheets
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Trắc Nghiệm Java - Bài 02
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Java - Bài 41
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 10
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 27
Trắc nghiệm XML - Bài 22
Trắc nghiệm XML - Bài 25
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 17
Trắc Nghiệm Java - Bài 34
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 48
Trắc nghiệm Linux - Bài 63
Trắc nghiệm Linux - Bài 54
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 11
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm Java - Bài 07
Trắc Nghiệm Java - Bài 40
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 20
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 14
Trắc Nghiệm Java - Bài 31
Trắc nghiệm C++ - Bài 12
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 33
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters