WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

At Home And Away - Test 12
Choose the word that best fits each of the blank spaces.


I (1) _______ a letter (2) __________ Celia Hudson yesterday. It was about her visit (3) _________ Ecuador. Celia's a pen pal of (4) __________. She is American.
(5) _________ month, she visited Ecuador on an exchange program. She said that the weather was nice, the people were friendly, and the food was delicious, and (6) __________! She has many Ecuadorean friends now! And they promised to (7) __________ in touch by letter.
We stay (8) ___________ touch by letter, too. And my English is (9) __________ a lot because we always write to each other (10) ___________ English.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:55:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
receive
  B - 
receiving
  C - 
am receiving
  D - 
received
2-
(2)
  A - 
from
  B - 
to
  C - 
on
  D - 
in
3-
(3)
  A - 
for
  B - 
of
  C - 
to
  D - 
in
4-
(4)
  A - 
I
  B - 
me
  C - 
my
  D - 
mine
5-
(5)
  A - 
Last
  B - 
Next
  C - 
The
  D - 
A
6-
(6)
  A - 
expensive
  B - 
cheap
  C - 
quick
  D - 
slow
7-
(7)
  A - 
keep
  B - 
have
  C - 
take
  D - 
make
8-
(8)
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
9-
(9)
  A - 
good
  B - 
wonderful
  C - 
clever
  D - 
improving
10-
(10)
  A - 
by
  B - 
with
  C - 
in
  D - 
on
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 182
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 177
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
After School - Test 06
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
Đề Xuất
English 7 - Test 54
Back To School - Test 11
At Home And Away - Test 09
Work And Play - Test 04
English 7 - Test 50
Back To School - Test 04
English 7 - Test 113
English 7 - Test 03
English 7 - Test 109
English 7 - Test 33
English 7 - Test 73
English 7 - Test 122
English 7 - Test 118
Back To School - Test 02
English 7 - Test 16
Personal Information - Test 01
English 7 - Test 96
At School - Test 08
English 7 - Test 56
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters