Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:43:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong thời gian từ 1990 đến 2002, các ngành giảm tỉ lệ là:
  A - 
Đường sắt và đường sông.
  B - 
Đường sắt và đường biển.
  C - 
Đường hàng không và đường biển.
  D - 
Đường biển và đường sông.
2-
Trong thời gian từ 1990 đến 2002, các ngành tăng tỉ lệ là:
  A - 
Đường sắt, đường biển, đường hàng không.
  B - 
Đường bộ, đường biển, đường hàng không.
  C - 
Đường sông, đường hàng không.
  D - 
Đường sắt, đường sông, đường bộ.
3-
Tốc độ phát triển điện thoại của Việt Nam.
  A - 
Thuộc loại rất thấp trên thế giới.
  B - 
Hạng 13 trên thế giới.
  C - 
Hạng 58 trên thế giới.
  D - 
Hạng 2 trên thế giới.
4-
Vai trò của ngành giao thông vận tải bao gồm các hoạt động sau:
  A - 
Vận chuyển người và hàng hóa.
  B - 
Tham gia vào việc cung ứng nguyên liệu, vật tư cho các cơ sở sản xuất.
  C - 
Tạo mối liên hệ giữa các địa phương, thúc đẩy hoạt động văn hóa, kinh tế.
  D - 
Tất cả đều đúng.
5-
Khi tiến hành đổi mới chuyển sang nền kinh tế thị trường thì ngành nào được chú trọng và phát triển trước một bước:
  A - 
Giáo dục, y tế.
  B - 
Giao thông vận tải.
  C - 
Chế biến lương thực, thực phẩm.
  D - 
Tất cả đều đúng.
6-
Loại hình giao thông vận tải nào sau đây sẽ đem lại tiện lợi nhất cho sự giao lưu giữa nước ta và các nước Đông Nam Á:
  A - 
Đường sắt, đường sông.
  B - 
Đường sắt, đường biển.
  C - 
Đường biển, đường hàng không.
  D - 
Đường bộ, đường biển.
7-
Những dịch vụ cơ bản hiện nay của bưu chính viễn thông là:
  A - 
Điện thoại, điện báo, truyền dẫn số liệu, mua bán hàng hóa qua bưu điện, khai thác dữ liệu....
  B - 
Điện thoại, điện báo, mua bán hàng hóa qua bưu chính, internet.
  C - 
Điện thoại, điện báo, truyền dẫn số liệu, internet, phát hành báo chí, bưu kiện, bưu phẩm, điện hoa, tiền tiết kiệm.
  D - 
Tất cả các dịch vụ trên.
8-
Mạng internet quốc gia là kết cấu hạ tầng, kỹ thuật tối quan trọng để phát triển và hội nhập. Việt Nam đã hòa mạng internet vào năm:
  A - 
1975.
  B - 
1998.
  C - 
1986.
  D - 
1997.
9-
Trong quá trình phát triển thông tin liên lạc, nhà nước ta đã ưu tiên xây dựng và hiện đại hóa mạng thông tin cấp:
  A - 
Cấp tỉnh để làm cơ sở phát triển kinh tế.
  B - 
Cấp toàn quốc để nâng cao mức sống cho nhân dân.
  C - 
Cấp quốc tế để nắm tin tức về chính trị kinh tế thế giới nhằm xử lí kịp thời.
  D - 
Cấp vùng để kết hợp xử lí tài nguyên thiên nhiên giữa các vùng.
10-
Vùng có mức doanh thu cao nhất trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng là:
  A - 
Đông Nam Bộ.
  B - 
Đồng bằng sông Cửu Long.
  C - 
Bắc Trung Bộ.
  D - 
Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 5
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 8
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 9
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 3
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 4
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 1
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 6
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 7
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 2
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 - Bài 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters