Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 90
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:11:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Often, farmers have ___________ free time than workers.
  A - 
less
  B - 
a few
  C - 
fewer
  D - 
a little
2-
There are two churches in the town and __________ of them are extremely old.
  A - 
each
  B - 
all
  C - 
both
  D - 
most
3-
MR Robinson speaks Vietnamese very ____________ .
  A - 
skill
  B - 
good
  C - 
fluently
  D - 
best
4-
His choice of words _________ very good.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
be
  D - 
being
5-
It is very kind ___________ you to say so.
  A - 
to
  B - 
for
  C - 
of
  D - 
on
6-
The USA has a ________ of about 250 million.
  A - 
population
  B - 
people
  C - 
countries
  D - 
cities
7-
I am ready and ___________.
  A - 
she isn’t too
  B - 
neither is she
  C - 
so isn’t she
  D - 
she is, too
8-
___________ she plays the piano!
  A - 
How well
  B - 
How good
  C - 
What well
  D - 
What good
9-
My classmate, Oanh likes collecting things. She has a good ___________ of coins.
  A - 
collector
  B - 
collect
  C - 
collection
  D - 
collective
10-
Nam is the best student __________ English in my class.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
for
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
After School - Test 06
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 177
English 7 - Test 182
English 7 - Test 176
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 185
English 7 - Test 175
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
Đề Xuất
Personal Information - Test 08
English 7 - Test 66
English 7 - Test 71
Personal Information - Test 09
English 7 - Test 103
English 7 - Test 106
Back To School - Test 09
At Home And Away - Test 08
The World Of Work - Test 03
English 7 - Test 136
English 7 - Test 22
English 7 - Test 139
English 7 - Test 160
English 7 - Test 91
At School - Test 08
English 7 - Test 37
Places - Test 10
After School - Test 11
English 7 - Test 81
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters