WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 460
Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:32:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
What’s the matter? Haven’t you started .................?
  A - 
just
  B - 
yet
  C - 
already
  D - 
recently
2-
How many plays......................?
  A - 
did Shakespeare write
  B - 
has Shakespeare written
  C - 
Shakespeare wrote
  D - 
Shakespeare has written
3-
If you don’t take these pills, you.................
  A - 
not feel well
  B - 
don’t feel well
  C - 
will feel well
  D - 
you won’t feel well
4-
We are very ..............after school
  A - 
tire
  B - 
tiring
  C - 
tiredly
  D - 
tired
5-
Their parents are as strict as .................
  A - 
we do
  B - 
our
  C - 
ours
  D - 
we are
6-
Do you know .................?
  A - 
who is Marie Curie
  B - 
who Marie Curie is
  C - 
who was Marie Curie
  D - 
who Marie Curie was
7-
The children were bored..................the film
  A - 
at
  B - 
for
  C - 
by
  D - 
with
8-
Have you got any tickets...............me?
  A - 
to
  B - 
of
  C - 
by
  D - 
for
9-
What time do you get up..............the morning?
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
for
  D - 
in
10-
Newton was born ...................December 25th, 1642.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
from
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 43
English 9 - Test 115
English 9 - Test 736
English 9 - Test 90
English 9 - Test 610
English 9 - Test 715
English 9 - Test 645
English 9 - Test 695
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 291
English 9 - Test 459
English 9 - Test 298
English 9 - Test 654
English 9 - Test 82
English 9 - Test 195
English 9 - Test 213
English 9 - Test 247
English 9 - Test 515
English 9 - Test 566
English 9 - Test 670
English 9 - Test 137
English 9 - Test 254
English 9 - Test 78
English 9 - Test 729
English 9 - Test 310
English 9 - Test 26
English 9 - Test 546
English 9 - Test 402
English 9 - Test 454
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters