WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 465
Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:53:35 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
English has got a lot of .............
  A - 
borrowings
  B - 
borrowing
  C - 
borrow
  D - 
borrows
2-
A person who studies mathematics is a...............
  A - 
mathematist
  B - 
mathematicians
  C - 
mathematician
  D - 
math
3-
In England there are a lot of regional ...............
  A - 
different
  B - 
differences
  C - 
differ
  D - 
differently
4-
Millions of .................come to England every year
  A - 
visiting
  B - 
visiters
  C - 
visitors
  D - 
visit
5-
He couldn’t go far because he was afraid of...........
  A - 
to fly
  B - 
flying
  C - 
be flying
  D - 
being flying
6-
I’m worried ..........taking my oral exam
  A - 
about
  B - 
that
  C - 
of
  D - 
to
7-
I like the game.......is easy to play
  A - 
it
  B - 
who
  C - 
what
  D - 
which
8-
I’ve got ...........sugar than you
  A - 
little
  B - 
more little
  C - 
less
  D - 
littler
9-
These students work...........than mine
  A - 
hard
  B - 
harder
  C - 
hardly
  D - 
more hardly
10-
I like playing tennis but I wouldn’t like...........with her
  A - 
play
  B - 
playing
  C - 
to play
  D - 
played
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 403
English 9 - Test 04
English 9 - Test 695
English 9 - Test 507
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 312
English 9 - Test 342
English 9 - Test 63
English 9 - Test 346
English 9 - Test 238
English 9 - Test 443
English 9 - Test 640
English 9 - Test 110
English 9 - Test 314
English 9 - Test 178
English 9 - Test 356
English 9 - Test 501
English 9 - Test 101
English 9 - Test 609
English 9 - Test 495
English 9 - Test 569
English 9 - Test 712
English 9 - Test 87
English 9 - Test 84
English 9 - Test 482
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters