Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 481
Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:06:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I advised him ………..too much about the result of the test.
  A - 
not to worrying
  B - 
not worrying
  C - 
not to worry
  D - 
don’t worry
2-
She allowed them………..to the cinema yesterday.
  A - 
to go
  B - 
from going
  C - 
went
  D - 
did not go
3-
Did you understand………..?
  A - 
what he said
  B - 
what did he say
  C - 
what has he said
  D - 
what he is saying
4-
Sometimes I wonder why ………a new car.
  A - 
doesn’t he buy
  B - 
he not buy
  C - 
he doesn’t buy
  D - 
won’t he buy
5-
He told us that many people ………..homeless by the fire last week.
  A - 
made
  B - 
having been made
  C - 
had made
  D - 
were made
6-
His father hasn’t seen him…………five years.
  A - 
for
  B - 
since
  C - 
during
  D - 
while
7-
The selling price of that house and………..is $24,000.
  A - 
many furniture
  B - 
some furnitures
  C - 
some furniture
  D - 
many furnitures
8-
My brother can’t play tomorrow and……….
  A - 
either I can
  B - 
neither can I
  C - 
neither I can
  D - 
I can’t, too
9-
I didn’t dare………..him about the damage to his car.
  A - 
to tell
  B - 
telling
  C - 
for telling
  D - 
have tell
10-
Peter …………my bicycle since eight o’clock yesterday morning.
  A - 
was having
  B - 
is having
  C - 
has had
  D - 
has been had
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 281
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 278
English 9 - Test 119
English 9 - Test 736
English 9 - Test 115
English 9 - Test 220
English 9 - Test 522
English 9 - Test 638
English 9 - Test 610
English 9 - Test 43
English 9 - Test 695
English 9 - Test 646
English 9 - Test 68
English 9 - Test 623
English 9 - Test 289
English 9 - Test 645
English 9 - Test 598
English 9 - Test 523
Đề Xuất
English 9 - Test 215
English 9 - Test 636
English 9 - Test 325
English 9 - Test 390
English 9 - Test 543
English 9 - Test 585
English 9 - Test 189
English 9 - Test 629
English 9 - Test 233
English 9 - Test 301
English 9 - Test 615
English 9 - Test 98
English 9 - Test 672
English 9 - Test 354
English 9 - Test 196
English 9 - Test 451
English 9 - Test 624
English 9 - Test 34
English 9 - Test 336
English 9 - Test 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters