WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:06:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số y = f(x) = x2 - 4x + 5 có đồ thị (C). Tịnh tiến (C) sang phải 1 đơn vị ta được (C2): y = h(x). Xác định h(x).
  A - 
h(x) = x2 - 6x + 10
  B - 
h(x) = x2 - 6x
  C - 
h(x) = x2 - 6x - 10
  D - 
h(x) = x2 - 6x + 4
2-
Tìm tập xác định của hàm số
  A - 
D = R \ {-1}
  B - 
D = R \ {-2}
  C - 
D = R
  D - 
D = R \ {-2; -1}
3-
Tìm miền giá trị của hàm số y = |x| - 2.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho hàm số y = f(x) = (m2 - 9)x + 2m - 3, ∀m ∈ R. Định m để hàm số đồng biến trên R.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Xét tính chẵn lẻ của hàm số và tìm tâm hoặc trục đối xứng của đồ thị hàm số đó.
  A - 
g(x) là hàm chẵn và tâm đối xứng là gốc tọa độ O.
  B - 
g(x) là hàm lẻ và tâm đối xứng là gốc tọa độ O.
  C - 
g(x) là hàm lẻ và trục đối xứng là trục y'Oy.
  D - 
g(x) là hàm chẵn và trục đối xứng là trục x'Ox.
6-
Tìm hàm số bậc hai, biết đồ thị là parabol (P) qua điểm B(1; 2) và hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .
  A - 
y = f(x) = 6x2 - 6x
  B - 
y = f(x) = x2 - 6x + 2
  C - 
y = f(x) = 6x2 - 6x + 2
  D - 
y = f(x) = 6x2 - x + 2
7-
Tìm miền giá trị của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tìm tập xác định của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tìm tập xác định của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tìm tập xác định của hàm số
  A - 
D = R \ {-3; -2}
  B - 
D = R \ {2; 3}
  C - 
D = R \ {2}
  D - 
D = R
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng giác - Bài 01
Lượng giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Elip
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 01
Giá trị lượng giác của góc có liên quan đặc biệt - Đề 02
Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 29
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 30
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 09
Thống Kê - Bài 02
Mệnh đề - Tập hợp - Bài 15
Thống Kê - Bài 01
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 10
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 27
Phương trình tổng quát của đường thẳng
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 03
Thống Kê - Bài 06
Hàm số bậc nhất và bậc hai - Bài 10
Công thức lượng giác - Đề 02
Công thức lượng giác - Đề 01
Đề Xuất
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 14
Phương trình và hệ phương trình - Bài 08
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Parabol
Phương trình và hệ phương trình - Bài 11
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 18
Thống Kê - Bài 07
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 11
Phương trình và hệ phương trình - Bài 03
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 21
Phương trình và hệ phương trình - Bài 06
Lượng giác - Bài 08
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 08
Phương trình và hệ phương trình - Bài 04
Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng - Bài 17
Phương Pháp Toạ Độ Trong Mặt Phẳng - Bài 41
Bất đẳng thức - Bất phương trình - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters