WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 514
Read the following passage, then choose the correct answer to question:

No writer in American literature is (1)__________ or more loved than Samuel Longhorn Clements. (2)__________ in Missouri in 1835, he grew (3)__________ on the bank of the Mississippi river and later adopted the (4)__________ Mark Twain. The (5)__________ environment inspired the two novels (6)__________ made him famous.: "Tom Sawyer and Huckleberry Finn" ":Life on the Mississippi", told of his adventures on the river (7)__________ of that period.
Mark Twain's life as a writer started during the Civil War. At that time he (8)__________ as a newspaper man in Nevada and California. (9)__________ short story "The celebrated Jumping Frog of Calaveras County" was an immediate (10)__________ and his new career began.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:26:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
more fame
  B - 
famous
  C - 
more famous
  D - 
fame
2-
(2)
  A - 
was born
  B - 
born
  C - 
is born
  D - 
be born
3-
(3)
  A - 
up
  B - 
of
  C - 
to
  D - 
with
4-
(4)
  A - 
pen name
  B - 
surname
  C - 
name
  D - 
real name
5-
(5)
  A - 
village
  B - 
city
  C - 
river
  D - 
town
6-
(6)
  A - 
where
  B - 
who
  C - 
whose
  D - 
which
7-
(7)
  A - 
ships
  B - 
trains
  C - 
boats
  D - 
planes
8-
(8)
  A - 
works
  B - 
worked
  C - 
is working
  D - 
was working
9-
(9)
  A - 
one's
  B - 
their
  C - 
his
  D - 
our
10-
(10)
  A - 
success
  B - 
successful
  C - 
succeed
  D - 
succeeding
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 281
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 220
English 9 - Test 119
English 9 - Test 115
English 9 - Test 43
English 9 - Test 736
English 9 - Test 695
English 9 - Test 90
English 9 - Test 715
English 9 - Test 610
English 9 - Test 645
English 9 - Test 598
English 9 - Test 623
English 9 - Test 42
English 9 - Test 729
English 9 - Test 646
Đề Xuất
English 9 - Test 179
English 9 - Test 313
English 9 - Test 232
English 9 - Test 272
English 9 - Test 330
English 9 - Test 631
English 9 - Test 404
English 9 - Test 249
English 9 - Test 243
English 9 - Test 260
English 9 - Test 680
English 9 - Test 403
English 9 - Test 75
English 9 - Test 492
English 9 - Test 627
English 9 - Test 705
English 9 - Test 321
English 9 - Test 571
English 9 - Test 142
English 9 - Test 346
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters