Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 522
Choose the word that best fits each of the blank spaces:


Five thousand (1)________ gathered in a demonstration in front of Parliament House to (2)________ the increase in the price of wheat export.
Most of them were (3)________ the North Eastern part of the country (4)________ has just been hit heavily by the snow fall.
Mr Naruan, Head of the Wheat Growers' Union of the area (5)________ our reporter that if the government had agreed to increase the price of wheat export and lowered the price of machine import, the farmers' life (6)________ not have been so hard (7)________ also said due to the government's policy, hundreds of farmers were prepared to (8)________ the country- farming area in the country (9)________ abandoned. Dairy farming would (10)________ the same problem.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:18:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
workers
  B - 
farmers
  C - 
teachers
  D - 
doctors
2-
(2)
  A - 
ask
  B - 
demanding
  C - 
demand
  D - 
demanded
3-
(3)
  A - 
at
  B - 
from
  C - 
on
  D - 
for
4-
(4)
  A - 
which
  B - 
who
  C - 
whose
  D - 
where
5-
(5)
  A - 
said
  B - 
spoke
  C - 
tell
  D - 
told
6-
(6)
  A - 
will
  B - 
can
  C - 
would
  D - 
had
7-
(7)
  A - 
he
  B - 
they
  C - 
it
  D - 
she
8-
(8)
  A - 
left
  B - 
leaving
  C - 
leave
  D - 
go
9-
(9)
  A - 
be
  B - 
is
  C - 
was
  D - 
were
10-
(10)
  A - 
to face
  B - 
facing
  C - 
faced
  D - 
face
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 281
English 9 - Test 325
English 9 - Test 514
English 9 - Test 278
English 9 - Test 736
English 9 - Test 115
English 9 - Test 119
English 9 - Test 220
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 638
English 9 - Test 695
English 9 - Test 610
English 9 - Test 646
English 9 - Test 623
English 9 - Test 715
English 9 - Test 598
English 9 - Test 90
English 9 - Test 645
English 9 - Test 68
Đề Xuất
English 9 - Test 595
English 9 - Test 128
English 9 - Test 94
English 9 - Test 337
English 9 - Test 684
English 9 - Test 64
English 9 - Test 621
English 9 - Test 180
English 9 - Test 49
English 9 - Test 246
English 9 - Test 293
English 9 - Test 657
English 9 - Test 693
English 9 - Test 149
English 9 - Test 685
English 9 - Test 12
English 9 - Test 387
English 9 - Test 459
English 9 - Test 440
English 9 - Test 172
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters