WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 540
Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:44:34 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
It started to rain at 2 o’clock and it is still raining.
  A - 
It has been raining at 2 o’clock.
  B - 
It has been raining since 2 o’clock.
  C - 
It has been raining for 2 o’clock.
  D - 
It has been raining in 2 o’clock.
2-
I tried to eat the cake, but it was too sweet.
  A - 
It was such a sweet cake that I couldn’t eat it.
  B - 
It was so sweet cake that I couldn’t eat it.
  C - 
The cake was too sweet that I couldn’t eat it.
  D - 
The cake was very sweet that I couldn’t eat it.
3-
My brother and I went to that school.
  A - 
I went to that school and my brother ,too.
  B - 
I went to that school and so my brother did.
  C - 
I went to that school and so did my brother.
  D - 
I went to that school and so my brother did, too.
4-
She said to us "Don’t be late again"
  A - 
She said to us not to be late again.
  B - 
She told us to be not late again.
  C - 
She told to us not to be late again.
  D - 
She told us not to be late again.
5-
I often get up early in the morning.
  A - 
I am used to getting up early in the morning.
  B - 
I am used to get up early in the morning.
  C - 
I used to get up early in the morning.
  D - 
I used to getting up early in the morning.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 403
English 9 - Test 04
English 9 - Test 695
English 9 - Test 507
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 282
English 9 - Test 278
English 9 - Test 671
English 9 - Test 169
English 9 - Test 29
English 9 - Test 295
English 9 - Test 680
English 9 - Test 156
English 9 - Test 113
English 9 - Test 59
English 9 - Test 302
English 9 - Test 322
English 9 - Test 10
English 9 - Test 607
English 9 - Test 84
English 9 - Test 521
English 9 - Test 562
English 9 - Test 342
English 9 - Test 198
English 9 - Test 582
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters