WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:51:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
You issue the command jobs and receive the following output:
[1]- Stopped (tty output) pine
[2]+ Stopped (tty output) MyScript
How would you bring the MyScript process to the foreground?
  A - 
fg %2
  B - 
ctrl-c
  C - 
fg MyScript
  D - 
ctrl-z
2-
On a system with separate partitions for /, /usr, /var, /tmp which filesystem[s] can safely be mounted read-only?
  A - 
/var, /usr
  B - 
/var
  C - 
/usr, /, /tmp
  D - 
/usr
3-
What file will show you the IRQs being used by different hardware devices?
  A - 
/proc/interrupts
  B - 
/proc/irqs
  C - 
/proc/irq
  D - 
/proc/int
4-
What is wrong with the following command?
tar cvfb //dev/tape 20
  A - 
You cannot sue the c option with the b option.
  B - 
The correct like should be tar –cvfb /dev/tape20.
  C - 
The arguments are not in the same order as the corresponding modifiers.
  D - 
The files to be backed up have not been specified.
5-
How would you find out the version of the kernel in /usr/src/linux?
  A - 
cat /usr/src/linux/.version
  B - 
cat /usr/src/linux/VERSION
  C - 
Look in the README
  D - 
head –4 /usr/src/linux/Makefile
6-
On a running system, where can you find specific information about the partition tables, such as major and minor device numbers, and number of blocks?
  A - 
/proc/partitions
  B - 
/proc/cpuinfo
  C - 
/proc/fstab
  D - 
/etc/partitions
7-
Which of the following daemons must be running on an NFS server?
  A - 
portmap
  B - 
nfsd
  C - 
mountd
  D - 
A & B
8-
Why might it be insecure to execute the command 'xhost +'?
  A - 
It allows anyone to rsh into your system
  B - 
It permits root access on your system
  C - 
It enables anyone to connect to your X display
  D - 
It uses up resources on your system
9-
Which of the following commands can be used to go to the 25th line of a file in vi?
  A - 
25G
  B - 
G25
  C - 
.25
  D - 
g25
10-
Which of the following commands can be used to create new directories?
  A - 
ls
  B - 
rm
  C - 
mkdir
  D - 
mv
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 01
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc nghiệm Tin học - Bài 20
Trắc nghiệm Tin học - Bài 17
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 02
Trắc nghiệm Tin học - Bài 11
Trắc nghiệm Tin học - Bài 13
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 04
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 03
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 18
Trắc nghiệm Tin học - Bài 19
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 06
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 19
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 02
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 11
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 05
Trắc nghiệm Tin học - Bài 22
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 06
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 07
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 10
Đề Xuất
Trắc nghiệm Linux - Bài 24
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 17
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành Nguồn Mở - Bài 21
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 49
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 09
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 06
Trắc Nghiệm Tin Học A - Bài 02
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 39
Trắc nghiệm Linux ( English ) - Bài 01
Trắc Nghiệm Công Nghệ Phần Mềm - Bài 29
Trắc nghiệm Linux - Bài 22
Trắc nghiệm Kỹ Năng Linux - Bài 05
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 46
Trắc nghiệm Linux - Bài 34
Trắc Nghiệm Hệ Điều Hành - Bài 01
Trắc Nghiệm Multimedia - Bài 08
Trắc nghiệm Linux - Bài 31
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Đồ Họa - Bài 19
Trắc Nghiệm Người Dùng Windows XP - Bài 06
Trắc Nghiệm Phần Cứng - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters