WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 60
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:17:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- Where …………………………………?
- In London.
  A - 
were you born
  B - 
are you born
  C - 
have you been born
  D - 
did you born
2-
The librarian asked us ………………so much noise
  A - 
don’t make
  B - 
not make
  C - 
not making
  D - 
not to make
3-
My brother speaks…………………………
  A - 
English perfect
  B - 
perfect English
  C - 
English perfectly
  D - 
perfectly English
4-
The ……………..children started to get
  A - 
Boring
  B - 
Bored
  C - 
Bore
  D - 
Born
5-
Have you ……………. any news about Lan since her bike accident ?
  A - 
heard
  B - 
hearing
  C - 
hear
  D - 
heared
6-
We ……………dinner when he arrived yesterday evening.
  A - 
were having
  B - 
is having
  C - 
are having
  D - 
having
7-
Mai asked her friend……………shopping
  A - 
goes
  B - 
to go
  C - 
go
  D - 
went
8-
I have known her………………..two years.
  A - 
with
  B - 
for
  C - 
since
  D - 
to
9-
Would you mind……..the window?
  A - 
open
  B - 
opening
  C - 
opened
  D - 
to open
10-
The table…………….of wood is more expensive than plastics
  A - 
makes
  B - 
made
  C - 
make
  D - 
making
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Making Arrangements - Test 12
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 06
At Home - Test 04
Đề Xuất
English 8 - Test 185
English 8 - Test 219
Traveling Around Viet Nam - Test 08
Traveling Around Viet Nam - Test 13
Computers - Test 9
Our Past - Test 07
Country Life And City Life - Test 05
My Friend - Test 03
Making Arrangements - Test 03
Inventions - Test 13
English 8 - Test 123
English 8 - Test 100
The Young Pioneers Club - Test 10
English 8 - Test 215
English 8 - Test 186
Inventions - Test 10
Country Life And City Life - Test 13
English 8 - Test 126
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters