WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:13:46 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mẹ có 40m vải, mẹ bán mất 25m vải. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mét vải?

  A - 
25m
  B - 
20m
  C - 
15m
  D - 
10m
2-
Điền dấu thích hợp vào ô trống (theo thứ tự trừ trái qua phải):

  A - 
x, :
  B - 
:, x
  C - 
+, :
  D - 
-, x
3-
Thực hiện phép tính:
10 : 2 = ?
  A - 
5
  B - 
6
  C - 
4
  D - 
3
4-
Thực hiện phép tính:
337 + 452 = ?
  A - 
789
  B - 
798
  C - 
897
  D - 
879
5-
1m bằng bao nhiêu dm?
  A - 
5
  B - 
10
  C - 
100
  D - 
1000
6-
Điền mm, cm, dm, m vào chỗ trống:
Chiều cao của cái bảng khoảng 1 ..........
  A - 
mm
  B - 
cm
  C - 
dm
  D - 
m
7-
Viết các số 246, 753, 489, 531, 875, 600, 200 theo thứ tự từ bé đến lớn.
  A - 
200, 246, 489, 531, 600, 875, 753
  B - 
246, 200, 489, 531, 600, 753, 875
  C - 
200, 246, 489, 531, 600, 753, 875
  D - 
200, 246, 489, 600, 531, 753, 875
8-
Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình bên dưới?

  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
3
9-
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
123 ...... 127
  A - 
>
  B - 
=
  C - 
<
  D - 
Cả ba đều sai
10-
Hình nào đã được tô hình đó?

  A - 
A
  B - 
B
  C - 
C
  D - 
D
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters