WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:48:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cuộn dây thứ nhất dài 53cm, cuộn dây thứ hai dài hơn cuộn thứ nhất 27cm. Hỏi cuộn dây thứ hai dài bao nhiêu mét?

  A - 
60
  B - 
70
  C - 
80
  D - 
90
2-
Viết các số 400, 397, 453, 936, 272, 800, 748 theo thứ tự từ lớn đến bé
  A - 
936, 800, 748, 400, 453, 397, 272
  B - 
936, 800, 748, 453, 397, 400, 272
  C - 
800, 748, 936, 453, 400, 397, 272
  D - 
936, 800, 748, 453, 400, 397, 272
3-
Có bao nhiêu tam giác trong hình bên dưới:

  A - 
7
  B - 
6
  C - 
9
  D - 
8
4-
Tính nhẩm
2 x 4 = ?
  A - 
10
  B - 
8
  C - 
6
  D - 
12
5-
Thực hiện phép tính:
38m + 6m = ?
  A - 
48m
  B - 
46m
  C - 
44m
  D - 
42m
6-
3m bằng bao nhiêu cm?
  A - 
30
  B - 
300
  C - 
20
  D - 
100
7-
Tính chu vi của hình tứ giác ABCD bên dưới:

  A - 
888cm
  B - 
880cm
  C - 
780cm
  D - 
950cm
8-
Trong các số bé hơn 50, có bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số khác nhau?
  A - 
18
  B - 
19
  C - 
20
  D - 
22
9-
Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 18 cây, tổ 3 trồng được 27 cây, tổ 4 trồng được 26 cây. Nếu tổ 1 trồng thêm 2 cây nữa thì:
  A - 
Tổ 1 và tổ 2 trổng được 36 cây.
  B - 
Tổ 1 và tổ 3 trồng được 35 cây.
  C - 
Tổ 1 và tổ 4 trồng được 45 cây.
  D - 
A và B đúng
10-
Lớp 2A có 38 học sinh, trong đó có 16 bạn nữ; lớp 2B có 32 học sinh, trong đó có 18 bạn nam. Nếu chuyển 2 bạn nữ từ lớp 2B sang lớp 2A thì:
  A - 
Lớp 2A có số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 4 bạn.
  B - 
Lớp 2B có số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 6 bạn.
  C - 
Cả A và B đều đúng.
  D - 
Cả A và B đều sai.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters