WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 75
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:28:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
That letter..............last night by her
  A - 
wrote
  B - 
was wrote
  C - 
was written
  D - 
write
2-
They ...............this house since last year
  A - 
build
  B - 
built
  C - 
to build
  D - 
have built
3-
We were having dinner................the phone rang
  A - 
since
  B - 
for
  C - 
when
  D - 
as
4-
I take part ....................most youth activities of my school
  A - 
of
  B - 
on
  C - 
to
  D - 
in
5-
Nga asked me......................a driving license.
  A - 
if
  B - 
whether
  C - 
if I had
  D - 
whether I have
6-
I don’t know how.................the game
  A - 
playing
  B - 
plays
  C - 
played
  D - 
to play
7-
He is anxious ............ for the test results
  A - 
wait
  B - 
to wait
  C - 
waiting
  D - 
waits
8-
The climate in Vietnam is different ................ that of England.
  A - 
than
  B - 
from
  C - 
with
  D - 
of
9-
He has waited there ………….. a quarter past fix.
  A - 
at
  B - 
since
  C - 
when
  D - 
for
10-
He hates ............ at night.
  A - 
drive
  B - 
driving
  C - 
to drive
  D - 
b & c are correct
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Making Arrangements - Test 12
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
At Home - Test 04
Making Arrangements - Test 06
Đề Xuất
At Home - Test 14
Traveling Around Viet Nam - Test 11
English 8 - Test 159
At Home - Test 02
English 8 - Test 113
English 8 - Test 109
A Vacation Abroad - Test 09
English 8 - Test 222
Making Arrangements - Test 14
Study Habits - Test 06
English 8 - Test 42
Study Habits - Test 08
English 8 - Test 58
English 8 - Test 30
English 8 - Test 174
English 8 - Test 43
English 8 - Test 40
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters