WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 76
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:42:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
………….. you ever read short stories by Nam Cao?
  A - 
Do
  B - 
Have
  C - 
Has
  D - 
Did
2-
I have lived here …………… last month.
  A - 
since
  B - 
from
  C - 
ago
  D - 
for
3-
He is never absent………………….school
  A - 
at
  B - 
in
  C - 
on
  D - 
to
4-
She is afraid ……………crossing the busy street
  A - 
of
  B - 
off
  C - 
for
  D - 
to
5-
She was excited……………………..joy.
  A - 
about
  B - 
from
  C - 
for
  D - 
in
6-
Are you amazed…………………seeing that scene?
  A - 
at
  B - 
under
  C - 
in
  D - 
on
7-
He ……………English since he was ten.
  A - 
has learnt
  B - 
had learn
  C - 
learnt
  D - 
has been learnt
8-
She fell asleep when she……………….
  A - 
reading
  B - 
read
  C - 
was reading
  D - 
has read
9-
This bridge ………………..before Tet.
  A - 
finished
  B - 
have finished
  C - 
would finished
  D - 
will be finished
10-
Her son ……………………her very often.
  A - 
doesn’t visit
  B - 
doesn’t visited
  C - 
don’t visit
  D - 
didn’t visiting
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
At Home - Test 08
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 236
English 8 - Test 127
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Wonders Of The World - Test 6
My Friend - Test 16
English 8 - Test 201
English 8 - Test 146
English 8 - Test 152
English 8 - Test 50
Making Arrangements - Test 11
English 8 - Test 125
Study Habits - Test 06
Our Past - Test 12
The Young Pioneers Club - Test 13
English 8 - Test 186
Computers - Test 4
Recycling - Test 06
English 8 - Test 52
Festivals - Test 11
English 8 - Test 228
At Home - Test 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters