WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 80
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:41:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
You must cover ………………sockets so that children do not try to put anything into them
  A - 
electrical
  B - 
dangerous
  C - 
safe
  D - 
suitable
2-
A: ……………. Was Alexander Graham Bell born?
B: He was born in 1847.
  A - 
When
  B - 
Where
  C - 
Why
  D - 
Who
3-
A: Can I speak to Lan please? This is Hung .
B: ………………………..
  A - 
Hello ,Lan
  B - 
Hello ,Hung
  C - 
How are you ?
  D - 
How about tomorrow .?
4-
Glass is broken up, melted and made into new..........
  A - 
silverware
  B - 
hardware
  C - 
ironware
  D - 
glassware
5-
I am not …………. at Math.
  A - 
good
  B - 
gooder
  C - 
well
  D - 
weller
6-
He was born in Bentre city………………….September 2nd.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
between
7-
You ……………to eat more, you are far too thin.
  A - 
should
  B - 
ought
  C - 
could
  D - 
must
8-
A: Do you need any help?
B: .................................
  A - 
Sure
  B - 
Certainly
  C - 
No problem
  D - 
No. Thank you
9-
I asked Sara ……………me to the station.
  A - 
drive
  B - 
drives
  C - 
to drive
  D - 
driving
10-
You …………….write on the walls.
  A - 
have to
  B - 
must
  C - 
don’t have to
  D - 
must not
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Computers - Test 6
Country Life And City Life - Test 13
Inventions - Test 4
My Friend - Test 08
English 8 - Test 76
Traveling Around Viet Nam - Test 02
My Friend - Test 11
The Young Pioneers Club - Test 05
Our Past - Test 04
English 8 - Test 87
English 8 - Test 48
English 8 - Test 52
English 8 - Test 26
My Neighborhood - Test 12
English 8 - Test 152
English 8 - Test 236
Study Habits - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters