WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:17:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khối 2 thu nộp giấy vụn như sau: lớp 2A thu nộp được 25kh, lớp 2B thu nộp được 28kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2A thu nộp thêm được 3kg nữa thì:

  A - 
Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2C là 6kg.
  B - 
Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2D là 13kg.
  C - 
Cả A và B đều đúng.
  D - 
Cả A và B đều sai.
2-
Trong các số bé hơn 50, có bao nhiêu số có hiệu các chữ số bằng 1?
  A - 
10
  B - 
8
  C - 
6
  D - 
4
3-
Cho các chữ số: 0, 1, 3, 5, 7, và 8. Viết tất cả các số có 2 chữ số và tổng các chữ số bằng 8 từ các chữ số trên.
  A - 
80, 17, 71, 35, 53
  B - 
80, 18, 71, 38, 53
  C - 
80, 17, 71, 53, 37
  D - 
17, 71, 35, 70, 80
4-
Tìm giá trị tự nhiên nhỏ nhất của y biết:
12 + y > 34
  A - 
y = 20
  B - 
y = 21
  C - 
y = 22
  D - 
y = 23
5-
Ngọc có một số quyển vở. Trong học kỳ 1, Ngọc đã viết hết số vở và Ngọc cho em 2 quyển. Ngọc vẫn còn 6 quyển vở. Hỏi Ngọc đã viết hết bao nhiêu quyển vở?
  A - 
2
  B - 
4
  C - 
6
  D - 
7
6-
Cho 5 điểm A, B, C, D và E. Khi nối 5 điểm đó lại với nhau ta sẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?
  A - 
3
  B - 
7
  C - 
9
  D - 
10
7-
Hòa, Bình, Hạnh và Phúc cùng tham gia thi chạy. Trong số bốn bạn có một bạn đạt giải nhất. Biết rằng Hòa không đạt giải nhất. Trong số ba bạn Hòa, Bình và Hạnh có một bạn đạt giải nhất. Trong số ba bạn Hòa, Bình và Phúc có 2 bạn không đạt giải nhất. Hỏi bạn nào đạt giải nhất?
  A - 
Hòa
  B - 
Bình
  C - 
Hạnh
  D - 
Phúc
8-
Cô giáo có một túi kẹo. Cô chia cho Hà và Thu một nửa túi kẹo và 2 cái. Cô chia cho Xuân một nửa túi kẹo còn lại và 2 cái kẹo. Cô giáo còn lại hai cái. Sau khi chia cho Hà và Thu, cô giáo cònl ại bao nhiêu cái kẹo?
  A - 
2
  B - 
4
  C - 
6
  D - 
8
9-
Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu trừ số đó đi 12 ta sẽ được một số lớn hơn số 34 là 56.
  A - 
98
  B - 
176
  C - 
102
  D - 
114
10-
Văn và Cẩm có tất cả 12 viên bi. Sau đó Văn cho Cẩm 2 viên nên số bi của 2 bạn bằng nhau. Lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
  A - 
Văn có 8 viên bi, Cẩm có 4 viên bi.
  B - 
Văn có 4 viên bi, Cẩm có 8 viên bi.
  C - 
Văn có 6 viên bi, Cẩm có 6 viên bi.
  D - 
Văn có 10 viên bi, Cẩm có 2 viên bi.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters