WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:12:22 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Lớp 2A có số hcọ sinh nhiều hơn lớp 2B là 2 học sinh nhưng lại có số học sinh ít hơn của lớp 2C là 3 học sinh. Vậy lớp 2C có nhiều hơn hay ít hơn lớp 2B bao nhiêu học sinh?

  A - 
Nhiều hơn 4 bạn.
  B - 
Ít hơn 4 bạn.
  C - 
Nhiều hơn 2 bạn.
  D - 
Ít hơn 3 bạn.
2-
Hưng có nhiều hơn Hà 6 nhãn vở. Sau đó, Hưng cho Hà 2 nhãn vở. Hưng còn lại nhiều hơn Hà mấy chiếc nhãn vở?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
3-
Cho hình bên dưới. Biết chu vi của hình chữ nhật ABCD là 16cm, cạnh AB dài 8cm. Tính chu vi hình vuông AMND.

  A - 
10cm
  B - 
12cm
  C - 
14cm
  D - 
16cm
4-
Chỉ với 12 que diêm, bạn có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình vuông?
  A - 
7
  B - 
6
  C - 
5
  D - 
9
5-
Tìm giá trị tự nhiên nhỏ nhất của y biết:
12 : y < 6
  A - 
y = 2
  B - 
y = 3
  C - 
y = 4
  D - 
y = 5
6-
Tìm một số có 3 chữ số khác nhau biết rằng số đó là số lẻ bé nhất có chữ số hàng trăm bé hơn chữ số hàng chục.
  A - 
132
  B - 
123
  C - 
231
  D - 
243
7-
Thay các chữ cái bằng các chữ số thích hợp:
13a + 3b4 = c56
  A - 
a = 3, b = 2, c = 4
  B - 
a = 2, b = 3, c = 4
  C - 
a = 2, b = 2, c = 4
  D - 
a = 1, b = 3, c = 2
8-
Tìm một số có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho 2 rồi cộng với 3 sau đó trừ đi 4 được kết quả là 5.
  A - 
8
  B - 
10
  C - 
14
  D - 
12
9-
Tìm y biết 26 - y x 3 = 17
  A - 
y = 3
  B - 
y = 2
  C - 
y = 4
  D - 
y = 5
10-
Một trường tiểu học có 425 học sinh. Sau đó có 12 học sinh chuyển đi và 15 học sinh chuyển đến. Vậy số học sinh của trường tăng lên bao nhiêu học sinh?
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
3
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters