WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:54:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phản ứng hoàn toàn giữa V lít khí A với V lít khí B để tạo ra khí C (các thể tích đo ở cùng nhiệt độ và áp suất) thì thể tích khí thu được là:

  A - 
V lít
  B - 
2V lít
  C - 
3V lít
  D - 
Chỉ xác định được khi biết tỉ lệ mol giữa các chất phản ứng và các sản phẩm.
2-
Số phân tử H2O có trong một giọt nước (0,05 gam) là:
  A - 
1,7.1023 phân tử
  B - 
1,7.1022 phân tử
  C - 
1,7.1021 phân tử
  D - 
1,7.1020 phân tử
3-
Cho số mol của các khí như sau: 4,5 mol O2; 1,6 mol CO2; 0,4 mol CH4 và 1,5 mol N2. Thể tích của các khí lần lượt là sãy nào sau đây?
  A - 
100,8 lít; 35,84 lít; 8,96 lít; 33,6 lít
  B - 
6,72 lít; 44,8 lít; 5,6 lít; 22,4 lít
  C - 
10,08 lít; 3,584 lít; 0,396 lít; 3,36 lít
  D - 
11,2 lít; 0,221 lít; 0,48 lítl 33,6 lít
4-
Dựa vào nguyên tử khối và khối lượng mol nguyên tử, cho biết 1 gam lớn hơn bao nhiêu lần so với 1 đơn vị cacbon (đvC)?
  A - 
2.1023
  B - 
6.1023
  C - 
5.1023
  D - 
4,5.1023
5-
Khối lượng riêng của một chất khí (X) ở đktc là 1,43 gam/lít. Khối lượng mol của khí (X) là:
  A - 
20 gam
  B - 
34,32 gam
  C - 
15 gam
  D - 
32 gam
6-
Tỉ khối hơi của khí sunfurơ (SO2) đối với khí oxi bằng:
  A - 
0,25
  B - 
2,45
  C - 
1,75
  D - 
2
7-
Người ta điều chế 24g Cu bằng cách dùng H2 khử đồng (II) oxit. Khối lượng đồng (II) oxit bị khử là:
  A - 
20 gam
  B - 
30 gam
  C - 
40 gam
  D - 
45 gam
8-
Để hòa tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại M cần dùng 200 ml dung dịch HCl 1M. Oxit kim loại M là oxit nào sau đây?
  A - 
FeO
  B - 
Al2O3
  C - 
Fe3O4
  D - 
CuO
9-
Cho 3,25 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Dẫn toàn bộ khí thu được qua CuO dư nung nóng. Khối lượng Cu thu được sau phản ứng là:
  A - 
3,2 gam
  B - 
2 gam
  C - 
4,2 gam
  D - 
1,6 gam
10-
Khử hoàn toàn 12 gam sắt (III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là:
  A - 
8,2 lít
  B - 
10,08 lít
  C - 
6,72 lít
  D - 
5,04 lít
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Bài 1: Chất
Bài 3: Sự biến đổi chất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Hiđro - Nước - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Dung Dịch - Bài 26
Dung Dịch - Bài 03
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 24
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 15
Hiđro - Nước - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 28
Oxi - Không Khí - Bài 15
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 14
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 02
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 09
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 17
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 12
Phản Ứng Hóa Học - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Dung Dịch - Bài 19
Hiđro - Nước - Bài 04
Dung Dịch - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters