WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:37:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho 6 điểm A, B, C, D, E, và G. Khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta sẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?

  A - 
10
  B - 
12
  C - 
17
  D - 
15
2-
Ngọc có một số quyển vở. Trong học kì 1, Ngọc đã viết hết số vở và Ngọc cho em 2 quyển. Ngọc vẫn còn 6 quyển. Ban đầu Ngọc có tất cả bao nhiêu quyển vở?
  A - 
12
  B - 
8
  C - 
21
  D - 
18
3-
Tìm giá trị tự nhiên lớn nhất của y biết:
y + 23 < 45
  A - 
y = 20
  B - 
y = 21
  C - 
y = 22
  D - 
y = 23
4-
Cho các chữ số: 0; 3; 5 và 8. Viết số chẵn bé nhất có 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên.
  A - 
308
  B - 
580
  C - 
350
  D - 
830
5-
Hình vẽ bên dưới có bao nhiêu tứ giác?

  A - 
5
  B - 
6
  C - 
7
  D - 
8
6-
Minh có số bi xanh nhiều hơn số bi đỏ là 5 viên. Sau đó Huy chơi với bạn và ăn được 3 viên bi xanh và bị thua mất 4 viên bi đỏ. Minh cần thêm mấy viên bi đỏ để số bi xanh ít hơn số bi đỏ là 5 viên?
  A - 
15
  B - 
17
  C - 
21
  D - 
25
7-
Tìm y biết:
26 - y x 3 = 17
  A - 
y = 2
  B - 
y = 5
  C - 
y = 3
  D - 
y = 8
8-
2m bằng bao nhiêu dm?
  A - 
200 dm
  B - 
100 dm
  C - 
50 dm
  D - 
20 dm
9-
Thực hiện phép tính:
57m + 6m = ?
  A - 
51m
  B - 
60m
  C - 
65m
  D - 
63m
10-
Mỗi ngày mẹ làm việc 5 giờ. Vậy 6 ngày mẹ làm việc mất bao nhiêu giờ?
  A - 
28 giờ
  B - 
25 giờ
  C - 
30 giờ
  D - 
35 giờ
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters