WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:30:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Có một con ốc bò từ mặt đất lên đầu một chiếc cọc cao 20dm. Biết rằng cứ ban ngày nó bò lên được 5dm thì tối đến nó lại bị tụt xuống 2dm. Nếu con ốc bắt đầu bò từ sáng hôm nay thì phải sau bao lâu nó mới bò lên đến đỉnh cột?

  A - 
Ngày thứ 4
  B - 
Ngày thứ 5
  C - 
Ngày thứ 6
  D - 
Ngày thứ 7
2-
Tìm y biết:
12 + y = 34 + 56
  A - 
y = 78
  B - 
y = 70
  C - 
y = 82
  D - 
y = 66
3-
Bình và Hà gấp được một số thuyền. Biết rằng nếu Bình cho Hà 3 cái thuyền thì số thuyền của 2 bạn bằng nhau và mỗi bạn sẽ có 12 cái thuyền. Bình gấp được nhiều hơn Hà mấy cái thuyền?
  A - 
2
  B - 
4
  C - 
6
  D - 
7
4-
Trong các số bé hơn 50, có bao nhiêu số có tổng các chữ số bằng 10?
  A - 
15
  B - 
8
  C - 
12
  D - 
10
5-
Tìm một số có 3 chữ số biết rằng tổng các chữ số của số đó bằng 21 và chữ số hàng đơn vị của số đó bé hơn 4.
  A - 
894
  B - 
993
  C - 
783
  D - 
893
6-
Tìm giá trị của x biết:
x + 234 = 345 + 456
  A - 
x = 456
  B - 
x = 789
  C - 
x = 567
  D - 
x = 678
7-
Thực hiện phép tình:
22m - 5m = ?
  A - 
17m
  B - 
15m
  C - 
10m
  D - 
27m
8-
3m bằng bao nhiêu dm?
  A - 
30dm
  B - 
300dm
  C - 
200dm
  D - 
10dm
9-
Cô giáo có 10 quyển vở chia đều cho 2 bạn. Mỗi bạn được mấy quyển vở?
  A - 
3
  B - 
5
  C - 
7
  D - 
10
10-
Bà có 8 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa có 2 quả cam. Hỏi bà có tất cả mấy cái đĩa?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters