Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Hàm Số Bậc Nhất - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:00:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho đồ thị y = -2x + b. Hãy xác định hệ số b biết đồ thị hàm số đi qua điểm (1; 2).

  A - 
b = 1
  B - 
b = 2
  C - 
b = 3
  D - 
b = 4
2-
Cho hàm số . Tính f(-1).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho hàm số . Tìm tập xác định của hàm số g(x).
  A - 
D = (-∞; 1)
  B - 
D = (-∞; 1]
  C - 
D = [1; +∞)
  D - 
D = (1; +∞)
4-
Tìm những khoảng trên đó hàm số y = |x - 4| nghịch biến.
  A - 
x < 4
  B - 
x > 4
  C - 
x ≤ 4
  D - 
x > -4
5-
Cho hai hàm số
Tìm số a sao cho f(a) = g(a).
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho hàm số y = 3x2 + 6x + 5. Tìm giá trị nhỏ nất của hàm số.
  A - 
min y = 5
  B - 
min y = 4
  C - 
min y = 3
  D - 
min y = 2
7-
Tìm các giá trị của m để hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3 nghịch biến.
  A - 
m > 2
  B - 
m < 2
  C - 
m = 2
  D - 
m = 0
8-
Cho hàm số . Tính x0 biết .
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác A(1; 2), B(-1; 0), C(2; 0). Tính chu vi P của tam giác ABC.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Tính khoảng cách từ đỉnh B(12; 5) đến gốc tọa độ O.
  A - 
OB = 12
  B - 
OB = 13
  C - 
OB = 15
  D - 
OB = 18
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Đường Tròn - Bài 80
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Đường tròn - Bài 06
Đường Tròn - Bài 32
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 17
Đề Thi Vào Lớp 10 - Đề 05
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 03
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 17
Trắc Nghiệm Hình Học - Bài 02
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 10
Đường Tròn - Bài 41
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 02
Đường tròn - Bài 05
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 03
Căn Số - Bài 32
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 09
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters