WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Căn số - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:28:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phương trình có:

  A - 
Một nghiệm âm
  B - 
Một nghiệm dương
  C - 
Vô số nghiệm
  D - 
Vô nghiệm
2-
Biết , giá trị (x + 2)2 bằng:
  A - 
2
  B - 
4
  C - 
8
  D - 
16
3-
Điều kiện của x để là:
  A - 
x < 2
  B - 
x > 2
  C - 
x ≥ 2
  D - 
x ≤ 2
4-
Với giá trị nào của x thì biểu thức 9x2 + 6x + 1 có căn bậc hai?
  A - 
Với mọi x < 0
  B - 
Với mọi x
  C - 
x = 0
  D - 
x = -1
5-
Giá trị của biểu thức bằng:
  A - 
1
  B - 
1,1
  C - 
1,3
  D - 
1,12
6-
Nghiệm của phương trình là:
  A - 
x = 1
  B - 
x = 4
  C - 
x = 1 hoặc x = 4
  D - 
Vô nghiệm
7-
Trong các câu sau, câu nào sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho biết . Giá trị của tích ab bằng:
  A - 
6
  B - 
7
  C - 
-6
  D - 
-7
9-
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:
  A - 
1
  B - 
-1
  C - 
0
  D - 
Một kết quả khác
10-
Cho -1 < x < 1. Biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
2
  D - 
1
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Đường Tròn - Bài 81
Đề Xuất
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 18
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 19
Căn Số - Bài 30
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Đường Tròn - Bài 41
Đường Tròn - Bài 64
Đường Tròn - Bài 43
Đường Tròn - Bài 74
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 21
Đường Tròn - Bài 56
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 02
Đường Tròn - Bài 72
Căn Số - Bài 32
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 15
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 09
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 17
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Đường Tròn - Bài 81
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters