WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 133
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:34:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-What do boys do after school?
- ………. play soccer.
  A - 
She
  B - 
They
  C - 
We
  D - 
Those
2-
What is there to the left ………. your house?
  A - 
to
  B - 
of
  C - 
at
  D - 
in
3-
- ........ grade are you in?
-In grade 6.
  A - 
Which
  B - 
When
  C - 
Where
  D - 
How
4-
- What ........... your father do?
-A teacher.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
do
  D - 
does
5-
How …………… books do you have?
  A - 
many
  B - 
much
  C - 
often
  D - 
6-
- …….. do you go to school?
- 6.30.
  A - 
How
  B - 
What
  C - 
What time
  D - 
When
7-
My sister and I……. TV everyday.
  A - 
watch
  B - 
watches
  C - 
watching
  D - 
watchs
8-
Lan has Math and history…….. Monday morning.
  A - 
at
  B - 
in
  C - 
to
  D - 
on
9-
- How many books are there on the bookshelf?
- There …... one.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
has
  D - 
have
10-
My school is …………. first floor
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
of
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 159
English 6 - Test 286
English 6 - Test 244
English 6 - Test 15
English 6 - Test 48
What Do You Eat? - Test 10
Activities And Seasons - Test 02
English 6 - Test 158
Big or Small - Test 11
Sport And Pastimes - Test 02
Greetings - Test 09
English 6 - Test 34
English 6 - Test 270
English 6 - Test 106
English 6 - Test 267
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters