WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 143
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:50:59 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Her book is …. the table.
  A - 
in
  B - 
to
  C - 
with
  D - 
on
2-
Are there many people … the bookstore?
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
for
3-
There’s a restaurant … to my house.
  A - 
next
  B - 
before
  C - 
after
  D - 
about
4-
Are you free … Sunday?
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
under
5-
I often get up … 6 o’clock every morning.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
to
  D - 
at
6-
Nam’s house is next … a museum.
  A - 
to
  B - 
in
  C - 
for
  D - 
the
7-
Mai is going … Hue.
  A - 
to
  B - 
at
  C - 
under
  D - 
with
8-
The apple trees are … the garden.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
the
9-
Your eraser is … the box.
  A - 
on
  B - 
the
  C - 
in
  D - 
for
10-
Lan has a small house … Vinh.
  A - 
in
  B - 
with
  C - 
on
  D - 
at
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 167
English 6 - Test 34
English 6 - Test 21
English 6 - Test 117
Greetings - Test 07
English 6 - Test 120
English 6 - Test 253
English 6 - Test 201
Things To Do - Test 08
English 6 - Test 286
English 6 - Test 243
English 6 - Test 95
Making Plans - Test 09
Making Plans - Test 10
English 6 - Test 138
English 6 - Test 57
Countries - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters