WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 207
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:34:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
2-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ X
  B - 
Chữ Y
  C - 
Chữ Z
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 90
  B - 
Số 110
  C - 
Số 125
  D - 
Số 145
  E - 
Số 155
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 5
  B - 
Số 7
  C - 
Số 1
  D - 
Số 0
  E - 
Số 11
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 4
  B - 
Số 5
  C - 
Số 6
  D - 
Số 7
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
  E - 
Số 5
  F - 
Số 6
7-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ Y
  C - 
Chữ P
  D - 
Chữ A
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 25
  B - 
Số 28
  C - 
Số 30
  D - 
Số 35
  E - 
Số 39
9-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ P
  B - 
Chữ W
  C - 
Chữ L
  D - 
Chữ Q
10-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 981
  B - 
Số 879
  C - 
Số 610
  D - 
Số 450
  E - 
Số 281
  F - 
Số 110
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 250
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 281
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 112
Trắc Nghiệm IQ - 225
Trắc Nghiệm IQ - 266
Trắc Nghiệm IQ - 238
Trắc Nghiệm IQ - 30
Trắc Nghiệm IQ - 130
Trắc Nghiệm IQ - 132
Trắc Nghiệm IQ - 226
Trắc Nghiệm IQ - 269
Trắc Nghiệm IQ - 245
Trắc Nghiệm IQ - 159
Trắc Nghiệm IQ - 271
Trắc nghiệm IQ - 17
Trắc Nghiệm IQ - 170
Trắc Nghiệm IQ - 278
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters