WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 105
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:44:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I intend to come over to pick you up.
I am ................................
  A - 
I am go to coming over to pick you up .
  B - 
I am go to come over to pick you up .
  C - 
I am going to coming over to pick you up .
  D - 
I am going to come over to pick you up .
2-
Hoa is older than Nien .
Nien is.......................
  A - 
Nien is young than Hoa.
  B - 
Nien is younger than Hoa.
  C - 
Nien is older than Hoa.
  D - 
Nien is the more young than Hoa.
3-
He is tall. He can play volleyball.
He is tall.......................
  A - 
He is tall to play volleyball.
  B - 
He is tall much to play volleyball.
  C - 
He is tall enough to play volleyball.
  D - 
He is tall enough to played volleyball.
4-
He’s too weak to carry this box.
He isn’t strong...............................
  A - 
He isn’t strong to carry this box.
  B - 
He isn’t strong carry this box.
  C - 
He isn’t strong to carrying this box.
  D - 
He isn’t strong carried this box.
5-
They plan to invite him for dinner tonight.
They are...............................
  A - 
They are going to invite him for dinner tonight.
  B - 
They are go to invite him for dinner tonight.
  C - 
They are going invite him for dinner tonight.
  D - 
They are going to invited him for dinner tonight.
6-
Remember to wait for me tomorrow .
Don’t .......................
  A - 
Don’t forget wait for me tomorrow.
  B - 
Don’t forget to waited for me tomorrow.
  C - 
Don’t forget to waiting for me tomorrow.
  D - 
Don’t forget to wait for me tomorrow.
7-
You should stay in bed.
You ought............................
  A - 
You ought to staying in bed.
  B - 
You ought to stay in bed.
  C - 
You ought stay in bed.
  D - 
You ought staying in bed.
8-
Mr. An said: " Learn by heart the lesson, Lan"
Mr. An asked Lan ...................................
  A - 
Mr. An asked Lan learn by heart the lesson .
  B - 
Mr. An asked Lan to learning by heart the lesson .
  C - 
Mr. An asked Lan learnt by heart the lesson .
  D - 
Mr. An asked Lan to learn by heart the lesson .
9-
On Sunday I like to sleep late.
On Sunday, I enjoy...........................
  A - 
On Sunday, I enjoy to sleeping late.
  B - 
On Sunday, I enjoy sleep late.
  C - 
On Sunday, I enjoy sleeping late.
  D - 
On Sunday, I enjoy to sleep late.
10-
The doctor said: " You should keep your body warm. "
The doctor............................
  A - 
The doctor told me that I should keep your body warm.
  B - 
The doctor tell me that I should keep your body warm.
  C - 
The doctor told me that I should keeping your body warm.
  D - 
The doctor to told me that I should keep your body warm.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Computers - Test 10
English 8 - Test 109
English 8 - Test 132
English 8 - Test 145
My Friend - Test 01
At Home - Test 15
English 8 - Test 210
English 8 - Test 19
English 8 - Test 102
English 8 - Test 31
English 8 - Test 26
Country Life And City Life - Test 01
English 8 - Test 180
English 8 - Test 233
Wonders Of The World - Test 7
English 8 - Test 66
Festivals - Test 01
The Young Pioneers Club - Test 11
Our Past - Test 12
A First - Aid Course - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters