WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 151
Choose the word that has the underlined part pronounced differently.


Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:57:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
-
  A - 
mother
  B - 
brother
  C - 
money
  D - 
house
2-
-
  A - 
life
  B - 
nine
  C - 
hi
  D - 
city
3-
-
  A - 
brush
  B - 
get up
  C - 
lunch
  D - 
beautiful
4-
-
  A - 
breakfast
  B - 
read
  C - 
teacher
  D - 
eat
5-
-
  A - 
room
  B - 
afternoon
  C - 
classroom
  D - 
floor
6-
-
  A - 
thing
  B - 
time
  C - 
hospital
  D - 
music
7-
-
  A - 
fly
  B - 
hungry
  C - 
thirsty
  D - 
city
8-
-
  A - 
summer
  B - 
uncle
  C - 
music
  D - 
minibus
9-
-
  A - 
home
  B - 
morning
  C - 
door
  D - 
store
10-
-
  A - 
school
  B - 
chocolate
  C - 
chicken
  D - 
sandwich
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Big Or Small - Test 05
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
Đề Xuất
English 6 - Test 113
English 6 - Test 01
What Do You Eat? - Test 01
English 6 - Test 19
Big Or Small - Test 03
English 6 - Test 291
English 6 - Test 76
English 6 - Test 253
Sport And Pastimes - Test 10
Sport And Pastimes - Test 05
Out And About - Test 03
English 6 - Test 190
Making Plans - Test 07
English 6 - Test 115
English 6 - Test 189
English 6 - Test 220
Out And About - Test 09
English 6 - Test 226
Sport And Pastimes - Test 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters