WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 157
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:55:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He usually………………. TV in the morning.
  A - 
watches
  B - 
watch
  C - 
watched
  D - 
watching
2-
She likes ...................every summer.
  A - 
swim
  B - 
swims
  C - 
to swim
  D - 
swimming
3-
- What your father ………. in the summer ?
- He jogs.
  A - 
do
  B - 
doing
  C - 
does
  D - 
did
4-
She ……………. Hue this summer vacation.
  A - 
is going to visit
  B - 
visit
  C - 
is going visited
  D - 
visiting
5-
Let’s ………….. to the beach .
  A - 
gone
  B - 
went
  C - 
goes
  D - 
go
6-
- Where is Mai ?
- She ……….. in her room .
  A - 
is reading
  B - 
to read
  C - 
reading
  D - 
read
7-
Lan and Nam.................a new film tonight.
  A - 
are going see
  B - 
are going to saw
  C - 
seen
  D - 
are going to see
8-
She usually …………in the morning.
  A - 
jogs
  B - 
jog
  C - 
to jog
  D - 
joging
9-
They ……………….TV now.
  A - 
watch
  B - 
watching
  C - 
watched
  D - 
are watching
10-
Tuan..........fishing in the winter.
  A - 
not go
  B - 
didn’t go
  C - 
doesn’t go
  D - 
not going
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Countries - Test 07
English 6 - Test 161
Things To Do - Test 08
English 6 - Test 280
Staying Healthy - Test 03
English 6 - Test 135
Man And The Environment - Test 03
Man And The Environment - Test 11
Out And About - Test 11
English 6 - Test 202
English 6 - Test 158
Your House - Test 07
English 6 - Test 191
At School - Test 04
English 6 - Test 125
Things To Do - Test 03
English 6 - Test 124
English 6 - Test 79
What Do You Eat? - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters