WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 166
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:16:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
At an intersection, you ____________ slow down.
  A - 
can
  B - 
can’t
  C - 
must
  D - 
mustn’t
2-
She ____________ her bike to school now.
  A - 
ride
  B - 
rides
  C - 
riding
  D - 
is riding
3-
"It’s 9:45 now." means: ____________.
  A - 
It’s nine past forty-five.
  B - 
It’s a quarter to ten.
  C - 
It’s forty-five nine.
  D - 
It’s a quarter to nine.
4-
Ba : What subjects do you have today?
Lan: We have ____________ and ____________.
  A - 
Literature/Monday
  B - 
English/Today
  C - 
Literature/English
  D - 
Math/Timetable
5-
Mr Tan: How ____________?
Hoa: I’m eleven.
  A - 
old you are
  B - 
old are you
  C - 
you are
  D - 
are you
6-
This is Mr Tam . __________ is a doctor .
  A - 
His
  B - 
He
  C - 
He’s
  D - 
Her
7-
__________is your classroom ?
  A - 
Where
  B - 
Which
  C - 
When
  D - 
How
8-
I _______________in the morning .
  A - 
take showers
  B - 
take the shower
  C - 
take a shower
  D - 
taken a shower
9-
It’s very ________ in the country.
  A - 
full
  B - 
quiet
  C - 
noisy
  D - 
b and c are correct
10-
There is a well _____ Minh’s house .
  A - 
behind
  B - 
next
  C - 
near to
  D - 
in front
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
Things To Do - Test 04
At School - Test 07
Your House - Test 08
English 6 - Test 97
English 6 - Test 41
English 6 - Test 18
Places - Test 03
Countries - Test 01
English 6 - Test 45
English 6 - Test 10
English 6 - Test 187
At Home - Test 07
Making Plans - Test 05
Big or Small - Test 12
English 6 - Test 240
English 6 - Test 167
Activities And Seasons - Test 06
Greetings - Test 10
English 6 - Test 55
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters