WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 170
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:13:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- Is Nga’s house big or small?
- …………………………..
  A - 
Yes, it is
  B - 
No, it isn’t.
  C - 
It is in the country
  D - 
It is small
2-
- How are you , children?
- …………… fine.
  A - 
I’m
  B - 
You’re
  C - 
We’re
  D - 
They’re
3-
This is my father. ………… an engineer.
  A - 
He
  B - 
He’re
  C - 
His
  D - 
He’s
4-
Where ……….. you live ?
  A - 
do
  B - 
are
  C - 
am
  D - 
is
5-
- Is this your school ?
- ……… , it is.
  A - 
Does
  B - 
Yes
  C - 
No
  D - 
Not
6-
This is a ruler and ……… is an eraser.
  A - 
these
  B - 
they
  C - 
that
  D - 
those
7-
It’s ………… to meet you ?
  A - 
nice
  B - 
nine
  C - 
hi
  D - 
hello
8-
- Is this…………..friend?
- Yes, he’s my friend.
  A - 
his
  B - 
her
  C - 
your
  D - 
my
9-
- Where does she work?
- …………………..
  A - 
Yes, in a factory.
  B - 
No, at school.
  C - 
In an office.
  D - 
In office.
10-
My father and mother ………………..teachers.
  A - 
is
  B - 
are
  C - 
am
  D - 
do
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
The Body - Test 01
English 6 - Test 246
Big Or Small - Test 06
Making Plans - Test 11
English 6 - Test 289
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 150
English 6 - Test 224
English 6 - Test 141
Out And About - Test 03
English 6 - Test 288
English 6 - Test 100
English 6 - Test 136
Places - Test 10
At Home - Test 12
English 6 - Test 216
Making Plans - Test 12
Your House - Test 04
English 6 - Test 261
English 6 - Test 257
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters