WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 116
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:26:36 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
He is old enough ………………in this class
  A - 
be
  B - 
to be
  C - 
being
  D - 
is
2-
Alexander Graham Bell …………….. the telephone in 1876
  A - 
invent
  B - 
invented
  C - 
invents
  D - 
is inventing
3-
You will …………….finish your homework on time.
  A - 
have to
  B - 
must
  C - 
should
  D - 
are going to
4-
Nam has to cook dinner ………………………..
  A - 
herself
  B - 
myself
  C - 
ourselves
  D - 
himself
5-
Don’t come in . Let wait ……………………
  A - 
outside
  B - 
inside
  C - 
there
  D - 
here
6-
There is a meeting …………….4pm and 6pm
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
between
7-
I am not…………….. at Math.
  A - 
good
  B - 
gooder
  C - 
well
  D - 
weller
8-
He was born in Bentre city………………….September 2nd.
  A - 
on
  B - 
in
  C - 
at
  D - 
between
9-
A: Can I speak to Lan please .? This is Hung .
B: ……………….
  A - 
Hello ,Lan
  B - 
Hello ,Hung
  C - 
How are you ?
  D - 
How about tomorrow.?
10-
- Do you need any help?
- ..........................
  A - 
Sure
  B - 
Certainly
  C - 
No problem
  D - 
No. Thank you
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
English 8 - Test 105
English 8 - Test 79
English 8 - Test 234
A First - Aid Course - Test 03
At Home - Test 14
Wonders Of The World - Test 12
Computers - Test 5
Traveling Around Viet Nam - Test 08
Study Habits - Test 05
English 8 - Test 114
My Neighborhood - Test 11
Study Habits - Test 03
English 8 - Test 204
My Friend - Test 10
English 8 - Test 162
English 8 - Test 27
English 8 - Test 35
At Home - Test 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters