WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 123
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:54:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
She does not........................soccer.
  A - 
like watching
  B - 
likes watching
  C - 
like watching to
  D - 
to like watching
2-
How......................have you learned English?
  A - 
far
  B - 
long
  C - 
deep
  D - 
old
3-
I came to live in Hanoi in 1990. I..................there for 20 years.
  A - 
live
  B - 
have lived
  C - 
lived
  D - 
living
4-
The village looks quite and................
  A - 
peace
  B - 
peaceful
  C - 
peacefully
  D - 
beautifully
5-
Mr. Brown is the same age....................Mrs. Brown.
  A - 
as
  B - 
like
  C - 
from
  D - 
with
6-
The little boy is not...................to lift the suitcase.
  A - 
enough strong
  B - 
strong enough
  C - 
strong too
  D - 
so strong
7-
Hanoi is cleaner and......................beautiful than Ho Chi Minh City.
  A - 
as
  B - 
most
  C - 
the most
  D - 
more
8-
Thang Long bridge is the.....................one in Hanoi.
  A - 
long
  B - 
longer
  C - 
longest
  D - 
lengh
9-
She has been away...................five days.
  A - 
for
  B - 
since
  C - 
at
  D - 
during
10-
Their wedding will be ....................20th June.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
into
  D - 
on
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Traveling Around Viet Nam - Test 12
Computers - Test 9
Our Past - Test 03
Making Arrangements - Test 12
At Home - Test 08
Country Life And City Life - Test 04
Wonders Of The World - Test 13
English 8 - Test 236
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
My Friend - Test 12
My Friend - Test 01
Our Past - Test 01
English 8 - Test 52
English 8 - Test 139
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 234
English 8 - Test 235
At Home - Test 04
Making Arrangements - Test 06
Đề Xuất
Inventions - Test 10
Wonders Of The World - Test 12
English 8 - Test 48
English 8 - Test 35
English 8 - Test 202
Wonders Of The World - Test 8
A Vacation Abroad - Test 12
Traveling Around Viet Nam - Test 07
A Vacation Abroad - Test 14
English 8 - Test 58
Recycling - Test 13
English 8 - Test 207
English 8 - Test 53
English 8 - Test 43
Country Life And City Life - Test 04
My Neighborhood - Test 12
Making Arrangements - Test 14
English 8 - Test 55
English 8 - Test 160
English 8 - Test 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters