WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

English 8 - Test 124
Choose the best answer and fill into the blank.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:47:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I have not know where he was, he has not arrived...............
  A - 
yet
  B - 
still
  C - 
already
  D - 
just
2-
Mary hates....................
  A - 
to wash up
  B - 
wash up
  C - 
washed up
  D - 
washing up
3-
We hope to earn some money ................our school Y & Y.
  A - 
in
  B - 
for
  C - 
at
  D - 
with
4-
He doesn’t enjoy.....................basketball.
  A - 
to play
  B - 
play
  C - 
playing
  D - 
played
5-
She works ....................at school to get good marks in the exams.
  A - 
hardly
  B - 
badly
  C - 
good
  D - 
harder
6-
When my father was young, he used..................fishing on Sundays.
  A - 
to go
  B - 
go
  C - 
went
  D - 
going
7-
When did you.................that photograph?
  A - 
made
  B - 
do
  C - 
take
  D - 
make
8-
You.............work so hard.
  A - 
can not
  B - 
may not
  C - 
should not
  D - 
must not
9-
I am sure he will enjoy...............on his trip.
  A - 
herself
  B - 
ourself
  C - 
itself
  D - 
himself
10-
- Have you ever been to Ho Chi Minh City?
- Yes,I..................there last year.
  A - 
went
  B - 
have been
  C - 
were
  D - 
am
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Our Past - Test 03
Country Life And City Life - Test 04
Computers - Test 9
Wonders Of The World - Test 13
Making Arrangements - Test 12
My Friend - Test 14
English 8 - Test 127
English 8 - Test 236
At Home - Test 08
Our Past - Test 01
My Friend - Test 01
My Friend - Test 12
English 8 - Test 235
English 8 - Test 234
Making Arrangements - Test 10
English 8 - Test 52
Our Past - Test 02
Making Arrangements - Test 06
My Friend - Test 11
English 8 - Test 124
Đề Xuất
Recycling - Test 06
Festivals - Test 11
English 8 - Test 81
English 8 - Test 233
Wonders Of The World - Test 8
Computers - Test 10
Our Past - Test 09
English 8 - Test 127
English 8 - Test 221
English 8 - Test 156
Country Life And City Life - Test 13
A First - Aid Course - Test 11
English 8 - Test 88
Traveling Around Viet Nam - Test 15
English 8 - Test 213
English 8 - Test 208
English 8 - Test 03
English 8 - Test 60
My Friend - Test 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters