WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

English 9 - Test 554
Choose the best answer from the four options given (marked A, B, C, or D) to complete each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:02:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
From now on , we won't be able to go out as much as we ........
  A - 
were
  B - 
had
  C - 
used to
  D - 
will
2-
The new school opens ..........
  A - 
now
  B - 
at once
  C - 
next week
  D - 
day by day
3-
Sorry, I'm late, but I had a lot of ........ to do.
  A - 
job
  B - 
work
  C - 
task
  D - 
labour
4-
When the police arrived, we were pleased to see .........
  A - 
him
  B - 
him or her
  C - 
it
  D - 
them
5-
Nothing will prevent him ................. succeeding
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
from
  D - 
on
6-
He spent all the money he had won ............. new clothes.
  A - 
on
  B - 
for
  C - 
with
  D - 
from
7-
It is getting cold. You'd better not .............. without a coat.
  A - 
go out
  B - 
to go out
  C - 
going out
  D - 
have gone out
8-
Nothing will prevent him ................. succeeding
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
from
  D - 
on
9-
The teacher with ............. we studied last year no longer teaches in our school.
  A - 
who
  B - 
whom
  C - 
whose
  D - 
that
10-
They made me ............... on the floor.
  A - 
lie
  B - 
to lie
  C - 
lying
  D - 
lay
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 9 - Test 278
English 9 - Test 522
English 9 - Test 43
English 9 - Test 514
English 9 - Test 90
English 9 - Test 119
English 9 - Test 645
English 9 - Test 729
English 9 - Test 42
English 9 - Test 736
English 9 - Test 698
English 9 - Test 663
English 9 - Test 511
English 9 - Test 403
English 9 - Test 04
English 9 - Test 507
English 9 - Test 695
English 9 - Test 334
English 9 - Test 231
English 9 - Test 738
Đề Xuất
English 9 - Test 07
English 9 - Test 315
English 9 - Test 193
English 9 - Test 106
English 9 - Test 383
English 9 - Test 634
English 9 - Test 530
English 9 - Test 41
English 9 - Test 487
English 9 - Test 496
English 9 - Test 411
English 9 - Test 350
English 9 - Test 636
English 9 - Test 453
English 9 - Test 560
English 9 - Test 58
English 9 - Test 60
English 9 - Test 668
English 9 - Test 697
English 9 - Test 664
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters