WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 140
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:47:28 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
They are going ____________ Da Lat this summer vacation.
  A - 
visit
  B - 
visiting
  C - 
to visit
  D - 
visited
2-
There are ____________ apples in the refrigerator.
  A - 
an
  B - 
some
  C - 
any
  D - 
a
3-
Nam is ____________ boy in my class.
  A - 
the taller
  B - 
the tallest
  C - 
tallest
  D - 
taller
4-
- ____________ is the Great Wall?
- It’s between 4 and 12 meters high.
  A - 
How long
  B - 
How far
  C - 
How high
  D - 
How much
5-
There isn’t ____________ water in the bottle.
  A - 
a
  B - 
any
  C - 
many
  D - 
some
6-
We live ______23 Nguyen Trai Street.
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
7-
I think she ______the party tomorrow.
  A - 
will enjoy
  B - 
enjoy
  C - 
enjoys
  D - 
enjoys
8-
January is the ______month of the year.
  A - 
one
  B - 
first
  C - 
second
  D - 
two
9-
The book is open in front ______her on the desk.
  A - 
of
  B - 
to
  C - 
with
  D - 
on
10-
______a nice girl!
  A - 
Where
  B - 
Why
  C - 
Who
  D - 
What
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 181
English 7 - Test 184
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 180
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 02
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 04
English 7 - Test 175
English 7 - Test 151
Đề Xuất
English 7 - Test 16
English 7 - Test 154
Places - Test 10
English 7 - Test 12
English 7 - Test 05
English 7 - Test 68
English 7 - Test 87
At Home - Test 09
English 7 - Test 180
English 7 - Test 35
English 7 - Test 82
Back To School - Test 10
English 7 - Test 50
English 7 - Test 51
English 7 - Test 130
The World Of Work - Test 02
At Home - Test 04
Work And Play - Test 07
English 7 - Test 79
English 7 - Test 89
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters