WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 141
Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below:
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:17:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I’m going to stay ____________ my uncle.
  A - 
with
  B - 
to
  C - 
at
  D - 
on
2-
It’s ____________ in the winter.
  A - 
cold
  B - 
hot
  C - 
warm
  D - 
hotter
3-
What about ____________ volleyball this afternoon?
  A - 
play
  B - 
playing
  C - 
to play
  D - 
to playing
4-
____________ some coffee?
  A - 
Would you to like
  B - 
Do you would
  C - 
Would you like
  D - 
Would you
5-
_________is your new address?
  A - 
Where
  B - 
What
  C - 
How
  D - 
When
6-
We learn past and present events in ______lessons
  A - 
Literature
  B - 
History
  C - 
Geography
  D - 
Biology
7-
It is six o’clock now, Nam and Tien ______in the river.
  A - 
swim
  B - 
are swimming
  C - 
is swimming
  D - 
swimming
8-
What about ______to music at my house?
  A - 
listening
  B - 
to listening
  C - 
to listen
  D - 
listen
9-
Nam ______his grandmother every weekend
  A - 
never visit
  B - 
visits usually
  C - 
usually visits
  D - 
usually visit
10-
Nam and his classmates __________ soccer yesterday afternoon.
  A - 
play
  B - 
playing
  C - 
are playing
  D - 
played
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 182
English 7 - Test 183
English 7 - Test 180
English 7 - Test 179
English 7 - Test 177
English 7 - Test 01
English 7 - Test 178
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 02
English 7 - Test 154
English 7 - Test 155
English 7 - Test 32
English 7 - Test 175
English 7 - Test 04
Đề Xuất
English 7 - Test 95
Work And Play - Test 06
At Home And Away - Test 04
English 7 - Test 81
At School - Test 07
English 7 - Test 29
English 7 - Test 183
English 7 - Test 145
English 7 - Test 69
English 7 - Test 47
English 7 - Test 175
English 7 - Test 125
The World Of Work - Test 01
English 7 - Test 33
English 7 - Test 61
The World Of Work - Test 03
English 7 - Test 166
English 7 - Test 103
At Home And Away - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters