WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:10:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?
  A - 
Gam
  B - 
Kilôgam
  C - 
Đơn vị cacbon (đvC)
  D - 
Cả 3 đơn vị trên
2-
Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?
  A - 
Không có gì (trống rỗng)
  B - 
Cả Prôton và Nơtron
  C - 
Prôton
  D - 
Nơtron
3-
Thành phần cấu tạo của hầu hết của các loại nguyên tử gồm:
  A - 
Prôton và electron
  B - 
Nơtron và electron
  C - 
Prôton và nơtron
  D - 
Prôton, nơtron và electron
4-
Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:
  A - 
Prôton và electron
  B - 
Nơtron và electron
  C - 
Prôton và nơtron
  D - 
Prôton, nơtron và electron
5-
Các câu sau, câu nào đúng?
  A - 
Có thể chứng minh sự tồn tại của electron bằng thưch nghiệm
  B - 
Điện tích của proton bằng điện tích của nơtron
  C - 
Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron
  D - 
Khối lượng của prôton bằng điện tích của nơtron
6-
Dựa vào tính chất nào cho dưới đây mà ta khẳng định được chất lỏng là tinh khiết?
  A - 
Không màu, không mùi
  B - 
Không tan trong nước
  C - 
Có nhiệt độ sôi nhất định
  D - 
Lọc được qua giấy lọc
7-
Trong tự nhiên, các nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở trạng thái nào?
  A - 
Rắn
  B - 
Lỏng
  C - 
Khí
  D - 
Cả 3 trạng thái trên
8-
Nguyên tố hoá học có thể tồn tại ở những dạng nào?
  A - 
Dạng hoá hợp
  B - 
Dạng tự do và hoá hợp
  C - 
Dạng hỗn hợp
  D - 
Dạng tự do
9-
Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?
  A - 
Ca
  B - 
Na
  C - 
K
  D - 
Fe
10-
Các câu sau, câu nào đúng?
  A - 
Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở dạng tự do và phần lớn ở dạng hoá hợp
  B - 
Số nguyên tố hoá học có nhiều hơn số hợp chất
  C - 
Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở trạng thái tự do
  D - 
Nguyên tố hoá học chỉ tồn tại ở dạng hợp chất
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Bài 3: Sự biến đổi chất
Bài 1: Chất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Hiđro - Nước - Bài 01
Oxi - Không Khí - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Đề Xuất
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 07
Dung Dịch - Bài 28
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 11
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 23
Phản Ứng Hóa Học - Bài 15
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 07
Dung Dịch - Bài 03
Bài 3: Sự biến đổi chất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 12
Phản Ứng Hóa Học - Bài 11
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 02
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 17
Hiđro - Nước - Bài 10
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 10
Oxi - Không Khí - Bài 09
Oxi - Không Khí - Bài 14
Phản Ứng Hóa Học - Bài 14
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 14
Dung Dịch - Bài 05
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 08
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters