WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 211
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:41:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 8
  B - 
Số 9
  C - 
Số 10
  D - 
Số 11
2-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 29
  B - 
Số 31
  C - 
Số 33
  D - 
Số 35
  E - 
Số 39
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 9
  B - 
Số 10
  C - 
Số 11
4-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ B
  C - 
Chữ C
  D - 
Chữ D
  E - 
Chữ E
  F - 
Chữ F
  G - 
Chữ G
5-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ W
  B - 
Chữ P
  C - 
Chữ U
6-
Số nào lẻ bộ trong 2 hình oval này?:

  A - 
A: 56 và B: 84
  B - 
A: 32 và B: 84
  C - 
A: 35 và B: 28
  D - 
A: 72 và B: 56
  E - 
A: 35 và B: 32
  F - 
A: 18 và B: 72
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 5
  B - 
Số 9
  C - 
Số 10
  D - 
Số 18
8-
Trong 9 hình sau, những hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 2, hình 5 và hình 9.
  B - 
Hình 1, hình 6 và hình 9.
  C - 
Hình 5, hình 6 và hình 7.
  D - 
Hình 2, hình 3 và hình 7.
  E - 
Hình 4, hình 7 và hình 9.
  F - 
Hình 5, hình 6 và hình 8.
  G - 
Hình 1, hình 5 và hình 9.
  H - 
Hình 1, hình 3 và hình 5.
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 1
  B - 
Số 2
  C - 
Số 3
  D - 
Số 4
10-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ O
  B - 
Chữ C
  C - 
Chữ M
  D - 
Chữ E
  E - 
Chữ B
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 136
Trắc Nghiệm IQ - 120
Trắc Nghiệm IQ - 247
Trắc Nghiệm IQ - 196
Trắc Nghiệm IQ - 257
Trắc Nghiệm IQ - 147
Trắc Nghiệm IQ - 179
Trắc Nghiệm IQ - 90
Trắc Nghiệm IQ - 210
Trắc Nghiệm IQ - 118
Trắc Nghiệm IQ - 173
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 160
Trắc Nghiệm IQ - 47
Trắc Nghiệm IQ - 121
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 110
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters