Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:50:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nhúng cây đinh sắt có khối lượng 2 gam vào dung dịch đồng (II) sunfat, sau phản ứng lấy thanh sắt ra rửa sạch, sấy khô có khối lượng 2,4 gam, khối lượng sắt tham gia phản ứng là:

  A - 
2,8 g
  B - 
28 g
  C - 
5,6 g
  D - 
56 g
2-
Dung dịch KOH phản ứng với dãy oxit:
  A - 
CO2; SO2; P2O5; Fe2O3
  B - 
Fe2O3; SO2; SO3; MgO
  C - 
P2O5; CO2; Al2O3; SO3
  D - 
P2O5; CO2; CuO; SO3
3-
Dung dịch KOH không có tính chất hoá học nào sau đây?
  A - 
Làm quỳ tím hoá xanh
  B - 
Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
  C - 
Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
  D - 
Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
4-
Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ:
  A - 
NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2; Mg(OH)2
  B - 
NaOH; Ca(OH)2; KOH; LiOH
  C - 
LiOH; Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3
  D - 
LiOH; Ba(OH)2; Ca(OH)2; Fe(OH)3
5-
Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:
  A - 
Làm quỳ tím hoá xanh
  B - 
Tác dụng với oxit axit tạo thành muối và nước
  C - 
Tác dụng với axit tạo thành muối và nước
  D - 
Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
6-
Cặp chất nào sau đây tồn tại trong một dung dịch (không có xảy ra phản ứng với nhau)?
  A - 
NaOH và Mg(OH)2
  B - 
KOH và Na2CO3
  C - 
Ba(OH)2 và Na2SO4
  D - 
Na3PO4 và Ca(OH)2
7-
Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với:
  A - 
Dung dịch Na2CO3
  B - 
Dung dịch MgSO4
  C - 
Dung dịch CuCl2
  D - 
Dung dịch KNO3
8-
Cặp chất không tồn tại trong một dung dịch (chúng xảy ra phản ứng với nhau):
  A - 
CuSO4 và KOH
  B - 
CuSO4 và NaCl
  C - 
MgCl2 và Ba(NO3)2
  D - 
AlCl3 và Mg(NO3)2
9-
NaOH có thể làm khô chất khí ẩm sau:
  A - 
CO2
  B - 
SO2
  C - 
N2
  D - 
HCl
10-
Dung dịch KOH tác dụng với nhóm chất nào sau đây đều tạo thành muối và nước?
  A - 
Ca(OH)2, CO2, CuCl2
  B - 
P2O5, H2SO4, SO3
  C - 
CO2, Na2CO3, HNO3
  D - 
Na2O, Fe(OH)3, FeCl3
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Kim Loại - Bài 09
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Đề Xuất
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 43
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 41
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 33
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 10
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 24
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 02
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 07
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 45
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 07
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 22
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 58
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 10
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 01
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 46
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 53
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 16
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 63
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 55
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters