WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:46:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho 50 g CaCO3 vào dung dịch HCl dư thể tích CO2 thu được ở đktc là:

  A - 
11,2 lít
  B - 
1,12 lít
  C - 
2,24 lít
  D - 
22,4 lít
2-
Cho phương trình phản ứng:
Na2CO3+ 2HCl → 2NaCl + X + H2O
X là:
  A - 
CO
  B - 
CO2
  C - 
H2
  D - 
Cl2
3-
Dung dịch của chất X có pH > 7 và khi cho tác dụng với dung dịch kali sunfat (K2SO4) tạo ra chất không tan (kết tủa). Chất X là:
  A - 
BaCl2
  B - 
NaOH
  C - 
Ba(OH)2
  D - 
H2SO4
4-
Muối đồng (II) sunfat (CuSO4) có thể phản ứng với dãy chất:
  A - 
CO2, NaOH, H2SO4, Fe
  B - 
H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al
  C - 
NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4
  D - 
NaOH, BaCl2, Fe, Al
5-
Hãy cho biết muối nào có thể điều chế bằng phản ứng của kim loại với dung dịch Axit H2SO4 loãng?
  A - 
ZnSO4
  B - 
Na2SO3
  C - 
CuSO4
  D - 
MgSO3
6-
Để làm sạch dung dịch đồng nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại:
  A - 
Mg
  B - 
Cu
  C - 
Fe
  D - 
Au
7-
Những cặp nào sau đây có phản ứng xảy ra:

  A - 
1; 2
  B - 
1; 4
  C - 
3; 4
  D - 
2; 3
8-
Cặp chất nào sau đây không thể tồn tại trong 1 dung dịch (phản ứng với nhau)?
  A - 
NaOH, MgSO4
  B - 
KCl, Na2SO4
  C - 
CaCl2, NaNO3
  D - 
ZnSO4, H2SO4
9-
Dãy muối tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng là:
  A - 
Na2CO3, Na2SO3, NaCl
  B - 
CaCO3, Na2SO3, BaCl2
  C - 
CaCO3, BaCl2, MgCl2
  D - 
BaCl2, Na2CO3, Cu(NO3)2
10-
Để nhận biết 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch CuCl2, FeCl3, MgCl2 ta dùng:
  A - 
Quỳ tím
  B - 
Dung dịch Ba(NO3)2
  C - 
Dung dịch AgNO3
  D - 
Dung dịch KOH
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 20
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 13
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 30
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 28
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 17
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 27
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 38
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 24
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 16
Kim Loại - Bài 11
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 15
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 19
Kim Loại - Bài 09
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 23
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 22
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 49
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 21
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 48
Đề Xuất
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 24
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 26
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 60
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 35
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 62
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 07
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 52
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 71
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 26
Kim Loại - Bài 09
Kim Loại - Bài 04
Trắc nghiệm Hóa học- Lớp 9 - Bài 18
Kim Loại - Bài 11
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 06
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 41
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 34
Trắc Nghiệm Hóa Học- Lớp 9 - Bài 29
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 81
Trắc nghiệm Hóa học - Lớp 9 - Bài 68
Các Loại Hợp Chất Vô Cơ - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters