Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

English 7 - Test 153
Choose the word (A, B, C or D) that best fits each of the blank spaces.


My brother is a(n) (1)_____ He writes for a Ho Chi Minh newspaper. Every day, he goes to work (2)_____ 8 a.m, and comes home at 5 p.m. He enjoys his work very much. In his free time, he learns (3)_____ the guitar. He also likes going fishing. But he’s not very good (4)_____ fishing. And he doesn’t usually have enough free time (5)_____ fishing every weekend, either. He’s very busy.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:32:59 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
(1)
  A - 
teacher
  B - 
engineer
  C - 
nurse
  D - 
journalist
2-
(2)
  A - 
in
  B - 
at
  C - 
on
  D - 
of
3-
(3)
  A - 
play
  B - 
to play
  C - 
playing
  D - 
to playing
4-
(4)
  A - 
for
  B - 
of
  C - 
on
  D - 
at
5-
(5)
  A - 
go
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
to going
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
At Home And Away - Test 02
English 7 - Test 184
English 7 - Test 181
English 7 - Test 183
English 7 - Test 182
After School - Test 06
English 7 - Test 179
English 7 - Test 180
English 7 - Test 177
English 7 - Test 178
English 7 - Test 01
English 7 - Test 176
English 7 - Test 185
English 7 - Test 35
English 7 - Test 31
English 7 - Test 155
English 7 - Test 175
English 7 - Test 32
English 7 - Test 154
English 7 - Test 02
Đề Xuất
English 7 - Test 125
English 7 - Test 136
English 7 - Test 157
Personal Information - Test 07
The World Of Work - Test 11
After School - Test 04
Places - Test 02
English 7 - Test 32
English 7 - Test 28
English 7 - Test 21
English 7 - Test 95
The World Of Work - Test 08
English 7 - Test 135
English 7 - Test 35
English 7 - Test 106
English 7 - Test 177
English 7 - Test 34
English 7 - Test 51
Work And Play - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters