Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 186
Choose the best correct answer ( marked A,B,C or D ) to complete the following sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:52:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ba………………his teeth every evening.
  A - 
brush
  B - 
washes
  C - 
wash
  D - 
brushes
2-
Our classes start at ………………seven.
  A - 
quarter to
  B - 
fifteen
  C - 
a quarter past
  D - 
half
3-
They ………………… breakfast at six-twenty.
  A - 
have
  B - 
go
  C - 
do
  D - 
get
4-
- …………………do you get up?
- I get up at half past five.
  A - 
How many
  B - 
Where
  C - 
Which
  D - 
What time
5-
Phong.................... school is in the country.
  A - 
of
  B - 
's
  C - 
is
  D - 
s'
6-
They ………………… breakfast at six-twenty.
  A - 
have
  B - 
go
  C - 
get
  D - 
do
7-
What do you do .................... school?
  A - 
on
  B - 
at
  C - 
in
  D - 
after
8-
Phong.................... school is in the country.
  A - 
is
  B - 
's
  C - 
of
  D - 
s'
9-
The students don't go to school………………Sunday.
  A - 
to
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
in
10-
Minh's mother is a doctor. She works in the ………………
  A - 
stadium
  B - 
school
  C - 
factory
  D - 
hospital
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
The Body - Test 04
English 6 - Test 94
English 6 - Test 167
English 6 - Test 113
Man And The Environment - Test 08
English 6 - Test 07
At School - Test 09
English 6 - Test 122
At School - Test 04
English 6 - Test 156
Things To Do - Test 10
English 6 - Test 288
At Home - Test 02
English 6 - Test 177
Sport And Pastimes - Test 07
English 6 - Test 276
What Do You Eat? - Test 06
Big Or Small - Test 03
The Body - Test 08
English 6 - Test 222
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters