WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 188
Choose the best correct answer ( marked A,B,C or D ) to complete the following sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:59:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
There ......................... thirty – five students in my class room.
  A - 
is
  B - 
am
  C - 
are
  D - 
be
2-
- ........................................ ?
- Her name is Quynh.
  A - 
What’s your name
  B - 
What’s his name ?
  C - 
What’s her name ?
  D - 
What’s she name
3-
Xuan : Good morning, Mr Tan.
- Mr Tan :………………….
  A - 
Good evening, Xuan.
  B - 
Good afternoon, Xuan.
  C - 
Good morning, Xuan
  D - 
Good bye, Xuan
4-
- ........................................?
- There are 27 pens .
  A - 
How many people are there ?
  B - 
How many students are there ?
  C - 
How many pens are there ?
  D - 
How much students are there ?
5-
Tuan : Where does Lan live ?
Nga : ........................................
  A - 
I live in Chu Se
  B - 
He lives in Chu Se
  C - 
She lives in Chu Se
  D - 
She live in Chu Se
6-
What time does Lan..........to bed?
  A - 
to go
  B - 
going
  C - 
goes
  D - 
go
7-
My school .................... four floors and my classroom is on the second floor..
  A - 
have
  B - 
is
  C - 
has
  D - 
are
8-
Tuesday comes before...................
  A - 
Saturday
  B - 
Thursday
  C - 
Wednesday
  D - 
Monday
9-
The students don't go to school………………Sunday.
  A - 
at
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
to
10-
There is a temple next .................... my house.
  A - 
to
  B - 
from
  C - 
on
  D - 
near
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Making Plans - Test 05
English 6 - Test 154
Sport And Pastimes - Test 10
At Home - Test 07
Greetings - Test 02
English 6 - Test 228
English 6 - Test 117
English 6 - Test 23
English 6 - Test 13
English 6 - Test 43
At School - Test 05
What Do You Eat? - Test 10
English 6 - Test 231
English 6 - Test 90
English 6 - Test 173
English 6 - Test 49
Making Plans - Test 01
English 6 - Test 41
English 6 - Test 147
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters